You cannot copy content of this page

திருமந்திரம் பொருளடக்கம்

திருமந்திரம் பொருளடக்கம்

விநாயகர் காப்பு
பாயிரம்
கடவுள் வாழ்த்து
அவையடக்கம்
தற்சிறப்புப் பாயிரம்
குருபாரம்பரியம்
திருமூலர் வரலாறு
முதல் தந்திரம்
மும்மூர்த்திகளின் முறைமை
வேதச் சிறப்பு
ஆகமச் சிறப்பு
உபதேசம்
யாக்கை நிலையாமை
செல்வம் நிலையாமை
இளமை நிலையாமை
உயிர் நிலையாமை
கொல்லாமை
புலால் மறுத்தல்
பிறன் மனை நயவாமை
மகளிர் இழிவு
நல்குரவு
ஆகுதி வேட்டல்
அந்தணர் ஒழுக்கம்
அரசாட்சி முறை
வானச் சிறப்பு
தானச் சிறப்பு
அறம் செய்வான் திறம்
அறம் செயான் திறம்
அன்புடைமை
அன்பு செய்வாரை அறிவன் சிவன்
கல்வி
கேள்வி கேட்டு அமைதல்
கல்லாமை
நடுவு நிலைமை
கள்ளுண்ணாமை
இரண்டாம் தந்திரம்
அகத்தியம்
பதிவலியில் வீரட்டம் எட்டு
இலிங்க புராணம்
தக்கன் வேள்வி
பிரளயம்
சக்கரப் பேறு
எலும்பும் கபாலமும்
அடிமுடி தேடல்
படைத்தல்
காத்தல்
அழித்தல்
மறைத்தல்
அருளல்
கரு உற்பத்தி
மூவகைச் சீவ வர்க்கம்
பாத்திரம்
அபாத்திரம்
தீர்த்தம்
திருக்கோயில்
அதோமுக தரிசனம்
சிவநிந்தை
குருநிந்தை
மகேசுர நிந்தை
பொறையுடைமை
பெரியாரைத் துணைக் கோடல்
மூன்றாம் தந்திரம்
அட்டாங்க யோகம்
இயமம்
நியமம்
ஆதனம்
பிராணாயாமம்
பிரத்தியாகாரம்
தாரணை
தியானம்
சமாதி
அட்டாங்க யோகப் பேறு
அட்டமா சித்தி
கலை நிலை
காரிய சித்தி உபாயம்
காலச் சக்கரம்
ஆயுள் பரீட்சை
வாரசரம்
வாசசூலம்
கேசரி யோகம்
பரியங்க யோகம்
அமுரிதாரணை
சந்திரயோகம்
நான்காம் தந்திரம்
அசபை
திருவம்பலச் சக்கரம்
அருச்சனை
நவகுண்டம்
சத்தி பேதம் – திரிபுரை சக்கரம்
வயிரவி மந்திரம்
பூரண சத்தி
ஆதார வாதேயம்
ஏரொளிச் சக்கரம்
வயிரவச் சக்கரம்
சாம்பவி மண்டலச் சக்கரம்
புவனாபதி சக்கரம்
நவாக்கரி சக்கரம்
ஐந்தாம் தந்திரம்
சுத்த சைவம்
அசுத்த சைவம்
மார்க்க சைவம்
கடும் சுத்த சைவம்
சரியை
கிரியை
யோகம்
ஞானம்
சன்மார்க்கம்
சகமார்க்கம்
சற்புத்திர மார்க்கம்
தாச மார்க்கம்
சாலோகம்
சாமீபம்
சாரூபம்
சாயுச்சியம்
சத்திநிபாதம்
புறச் சமய தூடணம்
நிராசாரம்
உட்சமயம்
ஆறாம் தந்திரம்
சிவகுரு தரிசனம்
திருவடிப்பேறு
ஞாதுரு ஞான ஞேயம்
துறவு
தவம்
தவநிந்தை
அருள் உடைமையின் ஞானம் வருதல்
அவ வேடம்
தவ வேடம்
திருநீறு
ஞான வேடம்
சிவ வேடம்
அபக்குவன்
பக்குவன்
ஏழாம் தந்திரம்
ஆறு ஆதாரம்
அண்ட லிங்கம்
பிண்ட லிங்கம்
சதாசிவ லிங்கம்
ஆத்தும லிங்கம்
ஞான லிங்கம்
சிவலிங்கம்
சம்பிரதாயம்
திருவருள் வைப்பு
அருளொளி
சிவபூசை
குருபூசை
மகேசுவர பூசை
அடியார் பெருமை
போசன விதி
பிட்சா விதி
முத்திரை பேதம்
பூரணக் குகை நெறிச் சமாதி
சமாதிக் கிரியை
விந்துற்பனம்
விந்து சயம் – போகசர வேட்டம்
ஆதித்த நிலை
பசு இலக்கணம் – பிராணன்
ஐந்து இந்திரியம் அடக்கும் அருமை
ஐந்து இந்திரியம் அடக்கு முறைமை
அசற்குரு நெறி
சற்குரு நெறி
கூடா ஒழுக்கம்
கேடு கண்டு இரங்கல்
இதோபதேசம்
எட்டாம் தந்திரம்
உடலில் பஞ்ச பேதம்
உடல் விடல்
அவத்தை பேதம் – கீழாலவத்தை
அறிவுதயம்
ஆறு அந்தம்
பதிபசு பாசம் வேறின்மை
அடிதலை அறியும் திறம் கூறல்
முக்குற்றம்
முப்பதம்
முப்பரம்
பரலட்சணம்
முத்துரியம்
மூம்முத்தி
மூச்சொரூபம்
முக்கரணம்
முச்சூனிய தொந்தத்தசி
முப்பாழ்
காரிய காரண உபாதி
உபசாந்தம்
புறங்கூறாமை
எட்டிதழ்க் கமல முக்குண அவத்தை
ஒன்பான் அவத்தை – ஒன்பான் அபிமானி
சுத்தா சுத்தம்
முத்தி நிந்தை
இலக்கணத்திரயம்
தத்துவமசி வாக்கியம்
விசுவக் கிராசம்
வாய்மை
ஞானி செயல்
அவா அறுத்தல்
பத்தி உடைமை
முத்தி உடைமை
சோதனை
ஒன்பதாம் தந்திரம்
குரு மடதரிசனம்
ஞானகுரு தரிசனம்
பிரணவ சமாதி
ஒளி
தூல பஞ்சாக்கரம்
சூக்கும பஞ்சாக்கரம்
அதி சூக்கும பஞ்சாக்கரம்
திருக்கூத்துத் தரிசனம்
ஆகாசப் பேறு
ஞானோதயம்
சத்திய ஞானானந்தம்
சொரூப உதயம்
ஊழ்
சிவதரிசனம்
சிவசொரூப தரிசனம்
முத்திபேதம் – கரும நிருவாணம்
மறைபொருட் கூற்று
மோன சமாதி
வரைஉரை மாட்சி
அணைந்தோர் தன்மை
தோத்திரம்
சர்வ வியாபி
வாழ்த்து

Scroll to Top