You cannot copy content of this page

லிங்காஷ்டகம்

லிங்காஷ்டகம்

1.ப்ரம்ம முராரி ஸுரார்சித லிங்கம்
நிர்மல பாஷித சோபித லிங்கம்
ஜன்மஜ துக்க விநாசக லிங்கம்
தத்ப்ரணமாமி சதா சிவ லிங்கம்.

2.தேவ முனி ப்ரவரார்சித லிங்கம்
காமதஹன கருணாகர லிங்கம்
ராவண தர்ப வினாஷக லிங்கம்
தத்ப்ரணமாமி சதா சிவ லிங்கம்.

3.சர்வ சுகந்த சுலேபித லிங்கம்
புத்தி விவார்தன காரண லிங்கம்
சித்த சுராசுர வந்தித லிங்கம்
தத்ப்ரணமாமி சதா சிவ லிங்கம்.

4.கனக மஹாமணி பூஷித லிங்கம்
பனிபதி வேஷ்டித சோபித லிங்கம்
தக்ஷ ஸுயக்ன வினாஷன லிங்கம்
தத்ப்ரணமாமி சதா சிவ லிங்கம்.

5.குங்கும சந்தன லேபித லிங்கம்
பங்கஜ ஹாரசு சோபித லிங்கம்
சஞ்சித பாப விநாஷன லிங்கம்
தத்ப்ரணமாமி சதா சிவ லிங்கம்.

6.தேவ கணார்ச்சித சேவித லிங்கம்
பாவயிற் பக்தி பீரேவச லிங்கம்
தினகர கோடி ப்ரபாகர லிங்கம்
தத்ப்ரணமாமி சதா சிவ லிங்கம்.

7.அஷ்ட தளோபரி வேஷ்டித லிங்கம்
சர்வ ஸமுத்பவ காரண லிங்கம்
அஷ்ட தரித்ர விநாஷன லிங்கம்
தத்ப்ரணமாமி சதா சிவ லிங்கம்.

8.சுரகுரு ஸுரவர பூஜித லிங்கம்
ஸுரவன புஷ்ப சதார்சித லிங்கம்
பரம பரம் பரமாத்மக லிங்கம்
தத்ப்ரணமாமி சதா சிவ லிங்கம்.

லிங்காஷ்டகம் இதம் புண்யம்
யஹ் படேத் சிவ சன்னிதௌ
சிவலோக மவாப்னோதி
சிவேன சஹ மோததே.

Scroll to Top