You cannot copy content of this page

ஸ்ரீ மஹாலக்ஷ்மீ ஸ்தோத்திரங்கள்

ஸ்ரீ மஹாலக்ஷ்மீ ஸ்துதி

ஆதிலக்ஷ்மி நமஸ்தே(அ)ஸ்து பரப்ரஹ்ம ஸ்வரூபிணீ
யசோ தேஹி தனம் தேஹி ஸர்வகாமாம்ச்ச தேஹி மே 1
ஸந்தானலக்ஷ்மி நமஸ்தே(அ)ஸ்து புத்ர பௌத்ர ப்ரதாயினி
புத்ரான் தேஹி தனம் தேஹி ஸர்வகாமாம்ச்ச தேஹி மே 2
வித்யாலக்ஷ்மி நமஸ்தே(அ)ஸ்து ப்ரஹ்ம வித்யாஸ்வரூபிணி
வித்யாம் தேஹி கலாம் தேஹி ஸர்வகாமாம்ச்ச தேஹி மே 3
தனலக்ஷ்மி நமஸ்தே(அ)ஸ்து ஸர்வதாரித்ர்ய நாசினி
தனம்தேஹி ச்ரியம் தேஹி ஸர்வகாமாம்ச்ச தேஹி மே 4
தான்ய லக்ஷ்மி நமஸ்தே(அ)ஸ்து ஸர்வாபரண பூஷிதே
தான்யம் தேஹி தனம் தேஹி ஸர்வகாமாம்ச்ச தேஹி மே 5
மேதாலக்ஷ்மி நமஸ்தே(அ)ஸ்து கலிகல்மஷ நாசினி
ப்ரஜ்ஞாம் தேஹி ச்ரியம் தேஹி ஸர்வகாமாம்ச்ச தேஹி மே 6
கஜலக்ஷ்மி நமஸ்தே(அ)ஸ்து ஸர்வதேவ ஸ்வரூபிணி
அச்வாம்ச்ச கோகுலம் தேஹி ஸர்வகாமாம்ச்ச தேஹி மே 7
வீரலக்ஷ்மி நமஸ்தே(அ)ஸ்து ஸர்வகார்ய ஜயப்ரதே
வீர்யம் தேஹி பலம் தேஹி ஸர்வகாமாம்ச்ச தேஹி மே 8
ஜயலக்ஷ்மி நமஸ்தே(அ)ஸ்து பராசக்தி ஸ்வரூபிணி
ஜயம் தேஹி சுபம் தேஹி ஸர்வகாமாம்ச்ச தேஹி மே 9
பாக்யலக்ஷ்மி நமஸ்தே(அ)ஸ்து ஸௌமாங்கள்ய விவர்த்தினி
பாக்யம் தேஹி ச்ரியம் தேஹி ஸர்வகாமாம்ச்ச தேஹி மே 10
கீர்த்தி லக்ஷ்மி நமஸ்தே(அ)ஸ்து விஷ்ணுவக்ஷஸ்தல ஸ்த்திதே
கீர்த்திம் தேஹி ச்ரியம் தேஹி ஸர்வகாமாம்ச்ச தேஹி மே 11
ஆரோக்யலக்ஷ்மி நமஸ்தே(அ)ஸ்து ஸர்வரோக நிவாரிணி
ஆயுர் தேஹி ச்ரியம் தேஹி ஸர்வகாமாம்ச்ச தேஹி மே 12
ஸித்த லக்ஷ்மி நமஸ்தே(அ)ஸ்து ஸர்வஸித்தி ப்ரதாயினி
ஸித்திம் தேஹி ச்ரியம் தேஹி ஸர்வகாமாம்ச்ச தேஹி மே 13
ஸௌந்தர்ய லக்ஷ்மி நமஸ்தே(அ)ஸ்து சர்வாலங்கார சோபிதே
ரூபம் தேஹி ச்ரியம் தேஹி ஸர்வகாமாம்ச்ச தேஹி மே 14
ஸாம்ராஜ்ய லக்ஷ்மி நமஸ்தே(அ)ஸ்து புக்திமுக்தி ப்ரதாயினி
மோக்ஷம் தேஹி ச்ரியம் தேஹி ஸர்வகாமாம்ச்ச தேஹி மே 15

மங்களே மங்களாதாரே மாங்கல்யே மங்களப்ரதே
மங்களார்த்தம் மங்களேசி மாங்கல்யம் தேஹி மே ஸதா 16

ஸர்வமங்கள மாங்கல்யே சிவே ஸர்வார்த்த ஸாதிகே
சரண்யே த்ர்யம்பகே தேவி நாராயணி நமோ(அ)ஸ்து தே 17

சுபம் பவது கல்யாணி ஆயுராரோக்ய ஸம்பதாம்
மம சத்ரு விநாசாய தீபஜ்யோதி நமோ(அ)ஸ்து தே 18

ஸ்ரீ கனகதாரா ஸ்தோத்ரம்

ஸ்ரீமத் சங்கராசார்ய ஜகத்குரவே நம:

அங்கம்ஹரே: புலகபூஷண மாச்ரயந்தீ
ப்ருங்காங்கனேவ முகுலாபரணம் தமாலம்
அங்கீக்ருதாகில விபூதி ரபாங்கலீலா
மாங்கல்யதாஸ்து மம மங்கலதேவதாயா 1

முக்தா முஹுர் விதததீ வதனே முராரே:
ப்ரேம த்ரபா ப்ரணிஹிதானி கதாகதானி
மாலா த்ருசோர் மதுகரீவ மஹோத்பலே யா
ஸா மே ச்ரியம் திசது ஸாகர ஸம்பவாயா: 2

விச்வாமரேந்த்ர பதவீப்ரம தான தக்ஷ
மானந்த ஹேது ரதிகம் முரவித்விஷோ(அ)பி
ஈஷந்நிஷீதது மயி க்ஷண மீக்ஷணார்த்த
மிந்தீவரோதர ஸஹோதர மிந்திராயா: 3

ஆமீலிதாக்ஷ மதிகம்ய முதா முகுந்த
மானந்தகந்த மநிமேஷ மனங்க தந்த்ரம்
ஆகேகர ஸ்தித கநீநிக பக்ஷ்ம நேத்ரம்
பூத்யை பவேன் மம புஜங்கசயாங்கனாயா: 4

பாஹ்வந்தரே மதுஜித: ச்ரித கௌஸ்துபே யா
ஹாராவலீவ ஹரிநீலமயி விபாதி
காமப்ரதா பகவதோ(அ)பி கடாக்ஷமாலா
கல்யாண மாவஹது மே கமலாலயாயா 5

காலாம்புதாலி லலிதோரஸி கைடபாரே:
தாராதரே ஸ்புரதி யா தடிதங்கனேவ
மாதுஸ்ஸமஸ்த ஜகதாம் மஹனீய மூர்த்திர்
பத்ராணி மே திசது பார்க்கவ நந்தனாயா: 6

ப்ராப்தம் பதம் ப்ரதமத: கலு யத்ப்ரபாவாத்
மாங்கல்ய பாஜி மது மாதினி மன்மதேன
மய்யாபதேத்ததிஹ மந்தர மீக்ஷணார்த்தம்
மந்தாலஸஞ்ச மகராலய கன்யகாயா: 7

தத்யாத்தயானுபவனோ த்ரவிணாம்பு தாரா
மஸ்மிந்நகிஞ்சன விஹங்க சிசௌ விஷண்ணே
துஷ்கர்ம தர்ம மபநீய சிராய தூரம்
நாராயண ப்ரணயனீ நயனாம்புவாஹ: 8

இஷ்டாவிசிஷ்ட மதயோ(அ)பி யயா தயார்த்ர
த்ருஷ்ட்யா த்ரிவிஷ்டப பதம் ஸுலபம் லபந்தே
த்ருஷ்டி: ப்ரஹ்ருஷ்ட கமலோதர தீப்திரிஷ்டாம்
புஷ்டிம் க்ருஷீஷ்ட மம புஷ்கர விஷ்டராயா 9

கீர்தேவதேதி கருடத்வஜ ஸுந்தரீதி
சாகம்பரீதி சசிசேகர வல்லபேதி
ஸ்ருஷ்டி ஸ்திதி ப்ரலய கேலிஷு ஸம்ஸ்த்திதாயை
தஸ்யை நமஸ்த்ரிபுவனைக குரோஸ்தருண்யை 10

ச்ருத்யை நமோ(அ)ஸ்து சுபகர்ம ஃபலப்ரஸூத்யை
ரத்யை நமோ(அ)ஸ்து ரமணீய குணார்ணவாயை
சக்த்யை நமோ(அ)ஸ்து சதபத்ர நிகேதனாயை
புஷ்ட்யை நமோ(அ)ஸ்து புருஷோத்தம வல்லபாயை 11

நமோ(அ)ஸ்து நாலீக நிபானனாயை
நமோ(அ)ஸ்து துக்தோததி ஜன்ம பூம்யை
நமோ(அ)ஸ்து ஸோமாம்ருத ஸோதராயை
நமோ(அ)ஸ்து நாராயண வல்லபாயை 12

நமோ(அ)ஸ்து ஹேமாம்புஜ பீடிகாயை
நமோ(அ)ஸ்து பூமண்டல நாயிகாயை
நமோ(அ)ஸ்து தேவாதி தயாபராயை
நமோ(அ)ஸ்து சார்ங்காயுத வல்லபாயை 13

நமோ(அ)ஸ்து தேவ்யை ப்ருகு நந்தனாயை
நமோ(அ)ஸ்து விஷ்ணோருரஸி ஸ்தாயை
நமோ(அ)ஸ்து லக்ஷ்ம்யை கமலாலயாயை
நமோ(அ)ஸ்து தாமோதர வல்லபாயை 14

நமோ(அ)ஸ்து காந்த்யை கமலேக்ஷணாயை
நமோ(அ)ஸ்து பூத்யை புவனப்ரஸூத்யை
நமோ(அ)ஸ்து தேவாதிபிரர்ச்சிதாயை
நமோ(அ)ஸ்து நந்தாத்மஜ வல்லபாயை 15

ஸம்பத்கராணி ஸகலேந்த்ரிய நந்தனானி
ஸாம்ராஜ்யதான விபவானி ஸரோருஹாணி
த்வத்வந்தனானி துரிதாஹரணோத்யதானி
மாமேவ மாத ரநிசம் கலயந்து மான்யே 16

ஸரஸிஜநிலயே ஸரோஜஹஸ்தே
தவலதராம்சுக கந்தமால்யசோபே
பகவதி ஹரிவல்லபே மனோஜ்ஞே
த்ரிபுவன பூதிகரி ப்ரஸீத மஹ்யம் 17

யத்கடாக்ஷ ஸமுபாஸனாவிதி:
ஸேவகஸ்ய ஸகலார்த்த ஸம்பத:
ஸந்தனேதி வசனாங்க மானஸைஸ்
த்வாம் முராரி ஹ்ருதயேச்வரீம் பஜே 18

திக்தஸ்திபி: கனககும்ப முகாவஸ்ருஷ்ட
ஸ்வர்வாஹினீ விமல சாரு ஜலாப்லுதாங்கீம்
ப்ராதர் நமாமி ஜகதாம் ஜனனீ மசேஷ
லோகாதிநாத க்ருஹிணீ மம்ருதாப்தி புத்ரீம் 19

கமலே கமலாக்ஷ வல்லபே த்வம்
கருணாபூர தரங்கிதை ரபாங்கை:
அவலோகய மாமகிஞ்சனானாம்
ப்ரதமம் பாத்ர மக்ருதரிமம் தயாயா: 20

ஸ்துவந்தி யே ஸ்துதிபி ரமீபி ரன்வஹம்
த்ரயீமயீம் த்ரிபுவன மாதரம் ரமாம்
குணாதிகா குருதர பாக்ய பாகினோ
பவந்தி தே புவி புத பாவிதாசயா: 21

இதிஸ்ரீசங்கரபகவத: க்ருதௌ
ஸ்ரீ கனகதாரா ஸ்தோத்ரம் ஸம்பூர்ணம்

ஸ்ரீ துளஸீ ஸ்தோத்ரம்

ஜகத்தாத்ரீ நமஸ்துப்யம் விஷ்ணோஶ்ச ப்ரியவல்லபே
யதோப்ரஹ்மாதயோ தேவா: ஸ்ருஷ்டிஸ்தித்யந்த காரிண: 1

நமஸ்துளஸி கல்யாணி நமோவிஷ்ணு ப்ரியேஶுபே
நமோ மோக்ஷப்ரதே தேவி நமஸ்ஸம்பத் ப்ரதாயிகே 2

துளஸீ பாதுமாம் நித்யம் ஸர்வாபதப்பியோபி ஸர்வதா
கீர்திதாபி ஸ்முருதாவாபி பவித்ரயதி மானவம் 3

நமாமி ஸிரஶாதேவீம் துளஸீம் விலஸத்தனும்
யாம் த்ருஷ்ட்வா பாபிதோமர்த்யா முச்யன் தே ஸர்வ கில்பிஷாத்4

துளஸ்யா ரக்ஷிதம் ஸர்வம் ஜகதேதச் சராசரம்
யா விநிர்ஹன்தி பாபாநி த்ருஷ்டாவா பாபிபிர் நரை: 5

நமஸ்துளஸ்யதி தராம் யஸ்யை தததா பவி: கலௌ
கலயன்தி ஸுகம் ஸர்வம் ஸ்த்ரியோ வைஶ்யா ஸ்கதாபரே 6

துளஸ்யானாபரம் கிஞ்சித் தைவதம் ஜகதீதலே
யமா பவித்ரிதோ லோகோ விஷ்ணு ஸங்கே ந வைஷ்ணவ: 7

துளஸ்யா: பல்லவம் விஷ்ணோ: ஶிரஸ்யாரோ பிதம் களௌ
ஆரோபயநி ஸர்வாணி ஶ்ரேயாம்ஸி வரமஸ்தகே 8

துளஸ்யாம் ஸகலா தேவா வஸன்தி ஸததம் யத:
அகஸ்தயார்ச யேல்லோகே ஸர்வான் தேவான் ஸமர்சயன் 9

நமஸ்துளஸி ஸர்வஜ்ஞே புருஷோத்தம வல்லபே
பாஹிமாம் ஸர்வபாபேப்பிய: ஸர்வஸம்பத் ப்ரதாயகே 10

இதிஸ்தோத்ரம் புராகீதம் புண்டரீகேண தீமதா
விஷ்ணுசமர்யதாம் நித்யம் ஶோபனை ஸ்துளஸீதளை: 11

துளஸீ ஸ்ரீ மஹாலக்ஷ்மீ: வித்யாவித்யா யஶஸ்யிநீ
தர்மா தர்மாநநாதேவி தேவதேவ மன: ப்ரியா 12

லக்ஷ்மீ: ப்ரியஸகீ தேவி த்யௌர்ப்பூமி ரசலா சலர
ஷோடஶைதாநி நாமாநி துளஸ்யா: கீர்தயேன் நர: 13

லபதே ஶுதராம் பக்தி மன்தே விஷ்ணுபதாம் பவேத்
துளஸீபூர் மஹாலக்ஷ்மீ: பத்மினி ஸ்ரீ ஹரிப்ரியா 14

துளஸீ ஸ்ரீ ஸகிஸுபே பாபஹாரிணி புண்யதே
நமஸ்தே நாரதநுதே நாராயண: மந: ப்ரியே 15

ஸ்ரீ மஹாலக்ஷ்மி கவசம்

ஓம்
மஹாலக்ஷ்ம்யா: ப்ரவக்ஷ்யாமி கவசம் ஸர்வகாமதம்
ஸர்வபாப ப்ரசமனம் ஸர்வவ்யாதி நிவாரணம்
1
துஷ்டம்ருத்யுப்ரசமனம் துஷ்ட்தாரித்ர்ய நாசனம்
க்ரஹபீடா ப்ரசமனம் அரிஷ்ட ப்ரவிபஞ்சனம் 2

புத்ரபௌத்ராதி ஜனகம் விவாஹப்ரத மிஷ்டதம்
சோராரிஹாரி ஜகதாம் அகிலேப்ஸித கல்பகம் 3

ஸாவதாநமநா பூத்வா ஸ்ருணு த்வம் சுகஸத்தம
அநேகஜந்மஸித்தி லப்யம் முக்திபலப்ரதம் 4

தநதாந்ய மஹாராஜ்ய ஸர்வ ஸௌபாக்ய தாயகம்
ஸக்ருத்படந மாத்ரேண மஹாலக்ஷ்மீ: ப்ரஸீததி 5

க்ஷீராப்திமத்யே பத்மாநாம் காநநே மணிமண்டபே
ரத்னஸிம்ஹாஸநே திவ்யே தந்மத்யே மணிபங்கஜே 6

தந்மத்யே ஸுஸ்திதாம் தேவீம் மரீசிஜனஸேவிதாம்
ஸுஸ்நாதாம் புஷ்பஸுரபிம் குடிலாலக பந்தநாம் 7

பூர்ணேந்துபிம்பவதநாம் அர்த்தசந்த்ர லலாடிகாம்
இந்தீவரேக்ஷணாம் காமாம் ஸர்வாண்ட புவநேச்வரீம் 8

திலப்ரஸவ ஸுஸ்நிக்த நாஸிகாலங்க்ருதாம் ஶ்ரியம்
குந்தாவதாதரஸநாம் பந்தூகாதர பல்லவாம் 9

தர்ப்பணாகார விமலாம் கபோலத்விதயோஜ்வலாம்
மாங்கல்யாபரணோபேதாம் கர்ணத்விதய ஸுந்தராம் 10

கமலே ச ஸுபத்ராட்யே அபயம் தததீம் வரம்
ரோமராஜி லதாசாரு மக்நநாபி தலோதரீம் 11

பட்டவஸ்த்ர ஸமுத்பாஸாம் ஸுநிதம்பாதி லக்ஷணாம்
காஞ்சநஸ்தம்பவிப்ராஜத் வரஜாநூரு சோபிதாம் 12

ஸ்மரகாஹளிகாகர்வ ஹாரி ஜங்காம் ஹரிப்ரியாம்
கமடீப்ருஷ்டஸத்ருச பாதாப்ஜாம் சந்த்ரவந்நகாம் 13

பங்கஜோதர லாவண்யாம் ஸதலாங்க்ரி தலாச்ரயாம்
ஸர்வாபரண ஸம்யுக்தாம் ஸர்வலக்ஷணலக்ஷிதாம் 14

பிதாமஹ மஹாப்ரீதாம் நித்யத்ருப்தாம் ஹரிப்ரியாம்
நித்ய காருண்யலளிதாம் கஸ்தூரி லேபிதாங்கிகாம் 15

ஸர்வமந்த்ரமயீம் லக்ஷ்மீம் ச்ருதிசாஸ்த்ர ஸ்வரூபிணீம்
பரப்ரஹ்மமயீம் தேவீம் பத்மநாப குடும்பினீம் 16

ஏவம் த்யாத்வா மஹால்க்ஷ்மீம் ய; படேத் கவசம் பரம்
மஹாலக்ஷ்மீ: சிர: பாது லலாடம் மம பங்கஜா 17

கர்ணத்வந்த்வம் ரமா பாது நயநே நளிநாலயா
நாஸிகாமவதாதம்பா வாசம் வாக்ரூபிணீ மம 18

தந்தாநவது ஜிஹ்வாம் ஸ்ரீ: அதரோஷ்டம் ஹரிப்ரியா
சிபுகம் பாது வரதா கண்டம் கந்தர்வஸேவிதா 19

வக்ஷ: குக்ஷிகரௌ பாயும் ப்ருஷ்டமவ்யாத் ரமா ஸ்வயம்
கட்யூருத்வயகம் ஜாநு ஜங்கே பாதத்வயம் சிவா 20

ஸர்வாங்கமிந்த்ரியம் ப்ராணாந் பாயாதாயாஸஹாரிணீ
ஸப்ததாதூந் ஸ்வயஞ்ஜாதா ரக்தம் சுக்லம் மநோஸ்தி ச 21

ஜ்ஞாநம் புத்தி மனோத்ஸாஹாந் ஸர்வம் மே பாது பத்மஜா
மயா க்ருதந்து யத் தத்வை தத்ஸர்வம் பாது மங்களா 22

மமாயுரங்ககாந் லக்ஷ்மீ: பார்யாபுத்ராம்ஶ்ச புத்ரிகா:
மித்ராணி பாது ஸததம் அகிலம் மே வரப்ரதா 23

மமாரிநாசநார்த்தாய மாயாம்ருத்யுஞ்ஜயா பலம்
ஸர்வாபீஷ்டந்து மே தத்யாத் பாது மாம் கமலாலயா 24

ஸஹஜாம் ஸோதரஞ்சைவ சத்ருஸம்ஹாரிணீ வதூ:
பந்துவர்க்கம் பராசக்தி: பாது மாம் ஸர்வமங்களா 25

பலச்ருதி:

ய இதம் கவசம் திவ்யம் ரமாயா: ப்ரயத: படேத்
ஸர்வஸித்தி மவாப்நோதி ஸர்வரக்ஷாம் ச சாச்வதீம் 26

தீர்க்காயுஷ்மாந் பவேந் நித்யம் ஸர்வஸௌபாக்யசோபித:
ஸர்வஞ்ஞ: ஸர்வதர்ஶீச ஸுகிதஶ்ச ஸுகோஜ்வல: 27

ஸுபுத்ரோ கோபதி: ஸ்ரீமாந் பவிஷ்யதி ந ஸம்சய:
தத்க்ருஹே ந பவேத் ப்ரஹ்மந் தாரித்ர்ய துரிதாதிகம் 28

நாக்நிநா தஹ்யதே கேஹம் ந சோராத்யைஶ்ச பீட்யதே
பூதப்ரேதபிஶாசாத்யா: த்ரஸ்தா தாவந்தி தூரத: 29

லிகித்வா ஸ்தாபிதம்யந்த்ரம் தத்ர வ்ருத்திர் பவேத் த்ருவம்
நாபம்ருத்யு மவாப்நோதி தேஹாந்தே முக்திமாந் பவேத் 30

ஸாயம் ப்ராத: படேத் யஸ்து மஹாதநபதிர் பவேத்
ஆயுஷ்யம் பௌஷ்டிகம் மேத்யம் பாபம் துஸ்வப்நநாசனம் 31

ப்ரஜ்ஞாகரம் பவித்ரஞ்ச துர்பிக்ஷாக்நி விநாசநம்
சிதப்ரஸாத ஜநகம் மஹாம்ருத்யு ப்ரஸாந்திதம் 32

மஹாரோக ஜ்வரஹரம் ப்ரஹ்மஹத்யாதி சோதகம்
மஹாஸுக ப்ரதஞ்சைவ படிதவ்யம் ஸுகார்த்திபி: 33

தநார்த்தீ தநமாப்நோதி விவாஹார்த்தீ லபேத் வதூ:
வித்யார்த்தீ லபதே வித்யாம் புத்ரார்த்தீ குணவத்ஸுதாந் 34

ராஜ்யார்த்தீ லபதே ராஜ்யம் ஸத்யமுக்தம் மயா சுக
மஹாலக்ஷ்ம்யா: மந்த்ரஸித்தி: ஜபாத் ஸத்ய: ப்ரஜாயதே 35

ஏவம் தேவ்யா: ப்ரஸாதேந சுக: கவசமாப்தவாந்
கவசாநுக்ரஹேணைவ ஸர்வாந் காமாநவாப்நுயாத் 36

ஸர்வலக்ஷண ஸம்பந்நாம் லக்ஷ்மீம் ஸர்வேஶ்வரேஶ்வரீம்
ப்ரபத்யே ஶரணம் தேவீம் பத்ம பத்ராக்ஷ வல்லபாம். 37

ஓம் ஸ்ரீம் க்லீம் ஸௌம் ஶ்ரியை நம:

ஸ்ரீ மஹாலக்ஷ்மீ கவசம் ஸம்பூர்ணம்

Scroll to Top