You cannot copy content of this page

ஸ்ரீமகாலக்ஷ்மீ ஸஹஸ்ரநாம ஸ்தோத்ரம்

ஸ்ரீமகாலக்ஷ்மீ ஸஹஸ்ரநாம ஸ்தோத்ரம்

ஹரி: ஓம்

நாம்னாம் ஸாஷ்ட ஶஹஸ்ரம் ச ப்ரூஹி கார்க்ய மஹாமதே

மஹாலக்ஷ்ம்யா மஹாதேவ்யா புக்தி முக்த்யர்த்த ஸித்தயே 1

கார்க்ய உவாச:

ஸநத்குமார மாஸீநம் த்வாதஶாதித்ய ஸந்நிபம்

அப்ருச்சந் யோகிநோ பக்த்யா யோகிநாமார்த்த ஸித்தயே 2

ஸர்வ லௌகிக கர்மப்யோ விமுக்தாநாம் ஹிதாய வை

புக்தி முக்தி ப்ரதம் ஜப்யம் அநுப்ரூஹி தயாநிதே 3

ஸநத்குமார பகவந் ஸர்வஜ்ஞோ(அ)ஸி விஶேஷத:

ஆஸ்திக்ய ஸித்தயே ந்ரூணாம் க்ஷிப்ர தர்மார்த்த ஸாதநம் 4

கித்யந்தி மாநவா: ஸர்வே தநாபாவேந கேவலம்

ஸித்யந்தி தநிநோந்யஸ்ய நைவ தர்மார்த்த காமநா: 5

தாரித்ர்ய த்வம்ஸிநீ நாம கேந வித்யா ப்ரகீர்த்திதா

கேந வா ப்ரஹ்ம வித்யாபி கேந ம்ருத்யு விநாஶிநீ 6

ஸர்வாஸாம் ஸாரபூதைகா வித்யாநாம் கேந கீர்த்திதா

ப்ரத்யக்ஷ ஸித்திதா ப்ரஹ்மந் தாமாசக்ஷ்வ தயாநிதே 7

ஸநத்குமார உவாச:

ஸாது ப்ருஷ்டம் மஹாபாகா: ஸர்வ லோக ஹிதைஷிண:

மஹதா மேஷ தர்மஶ்ச நாந்யேஷாமிதி மே மதி: 8

ப்ரஹ்ம விஷ்ணு மஹாதேவ மஹேந்த்ராதி மஹாத்மபி:

ஸம்ப்ரோக்தம் கதயாம்யத்ய லக்ஷ்மீநாம ஸஹஸ்ரகம் 9

யஸ்யோச்சாரண மாத்ரேண தாரித்ர்யாந் முச்யதே நர:

கிம் புநஸ் தஜ்ஜபாஜ் ஜாபீ ஸர்வேஷ்டார்த்தாநவாப்நுயாத் 10

ந்யாஸ:

அஸ்யஸ்ரீ லக்ஷ்மீ திவ்ய ஸஹஸ்ரநாம ஸ்தோத்ர மஹாமந்த்ரஸ்ய, ஆநந்தகர்தம சிக்லிதேரிந்திரா ஸுதாதயோ மஹாத்மாநோ மஹர்ஷய:

அநுஷ்டுப்ச்சந்த:

விஷ்ணுமாயா ஶக்தி:

மஹாலக்ஷ்மீ: பரா தேவதா

ஸ்ரீமஹாலக்ஷ்மீ ப்ரஸாத த்வாரா ஸர்வேஷ்டார்த்த ஸித்யர்த்தே விநியோக:

த்யானம்:

பத்மநாப ப்ரியாம் தேவீம் பத்மாக்ஷீம் பத்மவாஸிநீம்

பத்மவக்த்ராம் பத்மஹஸ்தாம் வந்தே பத்மா மஹர்நிஶம் 1

பூர்ணேந்து வதநாம் திவ்ய ரத்நாபரண பூஷிதாம்

வரதாபய ஹஸ்தாட்யாம் த்யாயேத் சந்த்ர ஸஹோதரீம் 2

இச்சாரூபாம் பகவத: ஸச்சிதாநந்த ரூபிணீம்

ஸர்வஜ்ஞாம் ஸர்வ ஜநநீம் விஷ்ணு வக்ஷ: ஸ்த்தலாலயாம் 3

தயாளு மநிஶம் த்யாயேத் ஸுக ஸித்தி ஸ்வரூபிணீம்

ஹரி: ஓம்

நித்யாகதாநந்த நித்யா நந்திநீ ஜனரஞ்ஜநீ

நித்ய ப்ரகாஶிநீ சைவ ஸ்வப்ரகாஶ ஸ்வரூபிணீ 1

மஹாலக்ஷ்மீர் மஹாகாளீ மஹா கன்யா ஸரஸ்வதீ

போகவைபவ ஸந்தாத்ரீ பக்தாநுக்ரஹ காரிணீ 2

ஈஶாவாஸ்யா மஹாமாயா மஹாதேவீ மஹேஶ்வரீ

ஹ்ருல்லேகா பரமா ஶக்தி: மாத்ருகா பீஜரூபிணீ 3

நித்யாநந்தா நித்யபோதா நாதிநீ ஜநமோதிநீ

ஸத்ய ப்ரத்யயநீ சைவ ஸ்வப்ரகாஶாத்ம ரூபிணீ 4

த்ரிபுரா பைரவீ வித்யா ஹம்ஸா வாகீஶ்வரீ ஶிவா

வாக்தேவீ ச மஹாராத்ரி: காளராத்ரிஸ் த்ரிலோசநா 5

பத்ரகாளீ கராளீ ச மஹாகாளீ திலோத்தமா

காளீ கரால வக்த்ராந்தா காமாக்ஷீ காமதா ஶுபா 6

சண்டிகா சண்டரூபேஶா சாமுண்டா சக்ரதாரிணீ

த்ரைலோக்ய ஜநநீ தேவீ த்ரைலோக்ய விஜயோத்தமா 7

ஸித்தலக்ஷ்மீ: க்ரியாலக்ஷ்மீ: மோக்ஷலக்ஷ்மீ: ப்ரஸாதிநீ

உமா பகவதீ துர்கா சாந்த்ரீ தாக்ஷாயணி ஶிவா 8

ப்ரத்யங்கிரா தரா வேளா லோகமாதா ஹரிப்ரியா

பார்வதீ பரமா தேவீ ப்ரஹ்ம வித்யா ப்ரதாயிநீ 9

அரூபா பஹுரூபா ச விரூபா விஶ்வரூபிணி

பஞ்ச பூதாத்மிகா வாணீ பஞ்சபூதாத்மிகா பரா 10

காளிமா பஞ்சிகா வாக்மீ ஹவி: ப்ரத்யதி தேவதா

தேவமாதா ஸுரேஶாநா வேதகர்ப்பா(அ)ம்பிகா த்ருதி: 11

ஸங்க்யா ஜாதி: க்ரியா ஶக்தி: ப்ரக்ருதிர் மோஹிநீ மஹீ

யஜ்ஞவித்யா மஹாவித்யா குஹ்யவித்யா விபாவரீ 12

ஜ்யோதிஷ்மதீ மஹாமாதா ஸர்வமந்த்ர ஃபலப்ரதா

தாரித்ர்ய த்வம்ஸிநீ தேவீ ஹ்ருதயக்ரந்தி பேதிநீ 13

ஸஹஸ்ராதித்ய ஸங்காஶா சந்த்ரிகா சந்த்ரரூபிணீ

காயத்ரீ ஸோம ஸம்பூதி: ஸாவித்ரீ ப்ரணவாத்மிகா 14

ஶாங்கரீ வைஷ்ணவீ ப்ராஹ்மீ ஸர்வதேவ நமஸ்க்ருதா

ஸேவ்ய துர்கா குபேராக்ஷீ கரவீர நிவாஸிநீ 15

ஜயா ச விஜயா சைவ ஜயந்தீ சாபராஜிதா

குப்ஜிகா காளிகா ஶாஸ்த்ரீ வீணாபுஸ்தக தாரிணீ 16

ஸர்வஜ்ஞஶக்தி: ஸ்ரீஶக்தி: ப்ரஹ்ம விஷ்ணு ஶிவாத்மிகா

இடா பிங்களிகா மத்யா ம்ருணாளீ தந்துரூபிணீ 17

யஜ்ஞேஶாநீ ப்ரதா தீக்ஷா தக்ஷிணா ஸர்வமோஹிநீ

அஷ்டாங்கயோகிநீ தேவீ நிர்பீஜ த்யாந கோசரா 18

ஸர்வதீர்த்த ஸ்த்திதா ஶுத்தா ஸர்வ பர்வதவாஸிநீ

வேதஶாஸ்த்ர ப்ரமாணா ச ஷடங்காதி பதக்ரமா 19

ஶிவா தாத்ரீ ஶுபாநந்தா யஜ்ஞகர்ம ஸ்வரூபிணீ

வ்ரதிநீ மேநகா தேவீ ப்ரஹ்மாணீ ப்ரஹ்மசாரிணீ 20

ஏகாக்ஷர பரா தாரா பவபந்த விநாஶிநீ

விஶ்வம்பரா தரா தாரா நிராதாராதிக ஸ்வரா 21

ராகா குஹூரமாவாஸ்யா பூர்ணிமா(அ)நுமதிர் த்யுதி:

ஸுநீவாலீ ஶிவா வஶ்யா வைஶ்வதேவீ பிஶங்கிலா 22

பிப்பலா ச விஶாலாக்ஷீ ரக்ஷோக்நீ வ்ருஷ்டிகாரிணீ

துஷ்டவித்ராவிணீ தேவீ ஸர்வோபத்ரவ நாஶிநீ 23

ஶாரதா ஶர சந்தாநா ஸர்வஶாஸ்த்ர ஸ்வரூபிணீ

யுத்தமத்ய ஸ்த்திதா தேவீ ஸர்வபூத ப்ரபஞ்ஜநீ 24

அயுத்தா யுத்தரூபா ச ஶாந்தா ஶாந்தி ஸ்வரூபிணீ

கங்கா ஸரஸ்வதீ வேணீ யமுநா நர்மதாபகா 25

ஸமுத்ரவஸநா வாஸா ப்ரஹ்மாண்ட ஶ்ரோணி மேகலா

பஞ்சவக்த்ரா தஶபுஜா ஶுத்தஸ்ஃபடிக ஸந்நிபா 26

ரக்தா க்ருஷ்ணா ஸிதா பீதா ஸர்வ வர்ணா நிரீஶ்வரீ

காளிகா சக்ரிகா தேவீ ஸத்யா து வடுகா ஸ்த்திதா 27

தருணீ வாருணீ நாரீ ஜ்யேஷ்டாதேவீ ஸுரேஶ்வரீ

விஶ்வம்பரா தரா கர்த்ரீ களார்கள விபஞ்ஜநீ 28

ஸந்த்யா ராத்ரிர் திவா ஜ்யோத்ஸ்நா களா காஷ்டா நிமேஷிகா

உர்வீ காத்யாயநீ ஶுப்ரா ஸம்ஸாரார்வண தாரிணீ 29

கபிலா கீலிகா (அ)ஶோகா மல்லிகா நவமாலிகா

தேவிகா ந்ந்திகா ஶாந்தா பஞ்ஜிகா பவ பஞ்ஜிகா 30

கௌஶிகீ வைதிகீ தேவீ ஶௌரீரூபாதிகாதிபா

திக்வஸ்த்ரா நவவஸ்த்ரா ச கந்யகா கமலோத்பவா 31

ஸ்ரீஸௌம்ய லக்ஷணாதீத துர்கா ஸூத்ர ப்ரபோதிகா

ஶ்ரத்தா மேதா க்ருதி: ப்ரஜ்ஞா தாரனா காந்திரேவ ச 32

ஶ்ருதி: ஸ்ம்ருதிர் த்ருதிர் தந்யா பூதி ரிஷ்டிர் மநீஷிணீ

விரக்திர் வ்யாபிநீ மாயா ஸர்வமாயா ப்ரபஞ்ஜநீ 33

மஹேந்த்ரீ மந்த்ரிணீ ஸிம்ஹீ சேந்த்ர ஜால ஸ்வரூபிணீ

அவஸ்தா த்ரய நிர்முக்தா குணத்ரய விவர்ஜிதா 34

ஈஷணாத்ரய நிர்முக்தா சர்வ ரோக விவர்ஜிதா

யோகித்யாநாந்த கம்யா ச யோக த்யாந பராயணா 35

த்ரயீஶிகா விஶேஷஜ்ஞா வேதாந்த ஜ்ஞாநரூபிணீ

பாரதீ கமலா பாஷா பத்மா பத்மவதீ க்ருதி: 36

கௌதமீ கோமதீ கௌரீ ஈஶாநா ஹம்ஸவாஹிநீ

நாராயணீ ப்ரபா தாரா ஜாஹ்நவீ ஶங்கராத்மஜா 37

சித்ரகண்டா ஸுநந்தா ஸ்ரீமாநவீ மநுஸம்பவா

ஸ்தம்பிநீ க்ஷோபிணீ மாரீ ப்ராமிணீ ஶத்ருமாரினீ 38

மோஹிநீ த்வேஷிணீ வீரா அகோரா ருத்ர ரூபிணீ

ருத்ரைகாதஶிநீ புண்யா கல்யாணீ லாபகாரிணீ 39

தேவதுர்கா மஹாதுர்கா ஸ்வப்ந துர்காஷ்ட பைரவீ

ஸூர்ய சந்த்ராக்நி ரூபா ச க்ரஹ நக்ஷத்ர ரூபிணீ 40

பிந்து நாத கலாதீதா பிந்து நாத களாத்மிகா

தஶவாயு ஜயாகாரா களா ஷோடஶ ஸம்யுதா 41

காஶ்யபீ கமலாதேவீ நாதசக்ர நிவாஸிநீ

ம்ருடாதார ஸ்த்திரா குஹ்யா தேவிகா சக்ரரூபிணீ 42

அவித்யா ஶார்வரீ புஞ்ஜா ஜம்பாஸுர நிபர்ஹிணீ

ஸ்ரீகாயா ஸ்ரீகலா ஶுப்ரா கர்ம நிர்மூலகாரிணீ 43

ஆதிலக்ஷ்மீர் குணாதாரா பஞ்ச ப்ரஹ்மாத்மிகா பரா

ஶ்ருதிர் ப்ரஹ்ம முகாவாஸா ஸர்வ ஸம்பத்தி ரூபிணீ 44

ம்ருதஸஞ்ஜீவநீ மைத்ரீ காமிநீ காமவர்ஜிதா

நிர்வாண மார்கதா தேவீ ஹம்ஸிநீ காஶிகா க்ஷமா 45

ஸபர்யா குணிநீ பிந்நா நிர்குணா கண்டிதா ஶுபா

ஸ்வாமிநீ வேதிநீ ஶக்யா ஶாம்பரீ சக்ரதாரிணீ 46

தண்டிநீ முண்டிநீ வ்யாக்ரீ ஶிகிநீ ஸோம ஸம்ஹதி:

சிந்தாமணிஶ் சிதாநந்தா பஞ்சபாணா ப்ரபோதிநீ 47

பான ஶ்ரேணி: ஸஹஸ்ராக்ஷீ ஸஹஸ்ரபுஜ பாதுகா

ஸந்த்யா வலிஸ் த்ரிஸந்தாக்யா ப்ரஹ்மாண்ட மணிபூஷணா 48

வாஸவீ வாருணீ ஸேநா குளிகா மந்த்ர ரஞ்ஜநீ

ஜித ப்ராண ஸ்வரூபா ச காந்தா காம்ய வரப்ரதா 49

மந்த்ர ப்ராஹ்மண வித்யார்த்தா நாதரூபா ஹவிஷ்மதீ

அதர்வணீ ஶ்ருதி: ஶூந்யா கல்பநா வர்ஜிதா ஸதீ 50

ஸத்தா ஜாதி: ப்ரமா(அ)மேயா ப்ரமிதி: ப்ராணதா கதி:

அவர்ணா பஞ்சவர்ணா ச ஸர்வதா புவனேஶ்வரீ 51

த்ரைலோக்ய மோஹிநீ வித்யா ஸர்வபர்த்ரீ க்ஷராக்ஷரா

ஹிரண்யவர்ணா ஹரிணீ ஸர்வோபத்ரவ நாஶிநீ 52

கைவல்யபதவீ ரேகா ஸூர்யமண்டல ஸம்ஸ்திதா

ஸோமமண்டல மத்யஸ்தா வஹ்நிமண்டல ஸம்ஸ்திதா 53

வாயுமண்டல மத்யஸ்தா வ்யோமமண்டல ஸம்ஸ்திதா

சக்ரிகா சக்ர மத்யஸ்தா சக்ர மார்க ப்ரவர்த்திநீ 54

கோகிலாகுல சக்ரேஶா பக்ஷதி: பங்க்தி பாவநீ

ஸர்வஸித்தாந்த மார்கஸ்த்தா ஷட்வர்ணா வர வர்ஜிதா 55

ஶதருத்ரஹரா ஹந்த்ரீ ஸர்வஸம்ஹாரகாரிணீ

புருஷா: பௌருஷீ துஷ்டி: ஸர்வ தந்த்ர ப்ரஸூதிகா 56

அர்த்தநாரீஶ்வரீ தேவீ ஸர்வவித்யா ப்ரதாயிநீ

பார்கவீ யாஜுஷீ வித்யா ஸர்வோபநிஷ தாஸ்திதா 57

வ்யோமகேஶாகிலப்ராணா பஞ்சகோஶ விலக்ஷணா

பஞ்சகோஶாத்மிகா ப்ரத்யக் பஞ்ச ப்ரஹ்மாத்மிகா ஶிவா 58

ஜகஜ்ஜரா ஜநிர்த்ரீ ச பஞ்சகர்ம பரஸூதிகா

வாக்தேவ்யாபரணாகாரா சர்வகாம்ய ஸ்திதா ஸ்திதி: 59

அஷ்டாதஶ ஶதுஷ்ஷஷ்டி பீடிகா வித்யயா யுதா

காளிகா கர்ஷண ஶ்யாமா யக்ஷிணீ கிந்நரேஶ்வரீ 60

கேதகீ மல்லிகா (அ)ஶோகா வாராஹீ தரணீ த்ருவா

நாரஸிம்ஹீ மஹோக்ராஸ்யா பக்தாநா மார்திநாஶிநீ 61

அந்தர்பலா ஸ்திரா லக்ஷ்மீ: ஜராமரண நாஶிநீ

ஸ்ரீரஞ்ஜிதா மஹாமாயா ஸோமஸூர்யாக்நி லோசநா 62

அதிதிர் தேவமாதா ச அஷ்ட புத்ராஷ்ட யோகிநீ

அஷ்டப்ரக்ருதி ரஷ்டாஷ்ட விப்ராஜத் விக்ருதா க்ருதி: 63

துர்பிக்ஷ த்வம்ஸிநீ தேவீ ஸீதா ஸத்யா ச ருக்மிணீ

க்யாதிஜா பார்கவீ தேவீ தேவயோநிஸ் தபஸ்விநீ 64

ஶாகம்பரீ மஹாஶோணா கருடோபரி ஸம்ஸ்திதா

ஸிம்ஹகா வ்யாக்ரகா தேவீ வாயுகா ச மஹாத்ரிகா 65

அகாராதி க்ஷகாராந்தா ஸர்வ வித்யாதிதேவதா

மந்த்ர வ்யாக்யாந நிபுணா ஜ்யோதி: ஶாஸ்த்ரைக லோசநா 66

இடா பிங்களிகா மத்ய ஸுஷும்நா க்ரந்திபேதிநீ

காலஶக்ராஶ்ரயோபேதா காலஶக்ர ஸ்வரூபிணீ 67

வைஶாரதீ மதிட்ஶ்ரேஷ்டா வரிஷ்டா ஸர்வதீபிகா

வைநாயகீ ப்வராரோஹா ஶ்ரோணிவேலா பஹிர்வலி: 68

ஜம்பிநீ ஜ்ரும்பிணீ ஜ்ரும்ப காரிணீ கணகாரிகா

ஶரிணீ சக்ரிகாநந்தா ஸர்வ வ்யாதி சிகித்ஸகீ 69

தேவகீ தேவ ஸங்காஶா வாரிதி: கருணாகரா

ஶர்வரீ ஸர்வ ஸம்பந்நா ஸர்வபாப ப்ரபஞ்ஜநீ 70

ஏகமாத்ரா த்விமாத்ரா ச த்ரிமாத்ரா ச ததா(அ)பரா

அர்த்தமாத்ரா பரா ஸூக்ஷ்மா ஸூக்ஷ்மார்த்தார்த்த பரா(அ)பரா 71

ஏகவீர்யா விஶேஷாக்யா ஷஷ்டீதேவீ மநஸ்விநீ

நைஷ்கர்ம்யா நிஷ்களா லோகா ஜ்ஞாநகர்மாதிகா குணா 72

ஸபந்த்வாநந்த ஸந்தோஹா வ்யோமாகாரா (அ)நிரூபிதா

கத்ய பத்யாத்மிகா வாணீ ஸர்வாலங்கார ஸம்யுதா 73

ஸாதுபந்த பதந்யாஸா ஸர்வௌகோ கடிகாவளி

ஷட்கர்மா கர்கஶாகாரா சர்வகர்ம விவர்ஜிதா 74

ஆதித்யவர்ணா சாபர்ணா காமிநீ வரரூபிணீ

ப்ரஹ்மாணீ ப்ரஹ்மஸந்தாநா வேத வாகீஶ்வரீ ஶிவா 75

புராண ந்யாய மீமாம்ஸா தர்மஶாஸ்த்ராகம ஶ்ருதா

ஸத்யா வேதவதீ ஸர்வா ஹம்ஸீ வித்யாதி தேவதா 76

விஶ்வேஶ்வரீ ஜகத்தாத்ரீ விஶ்வ நிர்மாண காரிணீ

வைதிகீ வேதரூபா ச காளிகா காலரூபிணீ 77

நாராயணீ மஹாதேவீ ஸர்வதத்வ ப்ரவர்த்திநீ

ஹிரண்யவர்ண ரூபா ச ஹிரண்ய பத ஸம்பவா 78

கைவல்யபதவீ புண்யா கைவல்ய ஜ்ஞாந லக்ஷிதா

ப்ரஹ்ம ஸம்பத்தி ரூபா ச ப்ரஹ்ம ஸம்பத்திகாரிணீ 79

வாருணீ வருணாராத்யா ஸர்வ கர்மப்ரவர்த்திநீ

ஏகாக்ஷரபரா(அ)(அ)யுக்தா ஸர்வதாரித்ர்ய பஞ்ஜிநீ 80

பாஶாங்குஶாந்விதா திவ்யா வீணா வ்யாக்யாக்ஷ ஸூத்ரப்ருத்

ஏகமூர்த்திஸ் த்ரயீமூர்த்தி: மதுகைடப பஞ்ஜிநீ 81

ஸாங்க்யா ஸான்யவதீ ஜ்வாலா ஜ்வலந்தீ காமரூபிணீ

ஜாக்ரதீ ஸர்வ ஸம்பத்தி: ஸுஷுப்தா ஸ்வேஷ்டதாயிநீ 82

கபாலிநீ மஹாதம்ஷ்ட்ரா ப்ருகுடீ குடிலாநநா

ஸர்வாவாஸா ஸுவாசா ச ப்ருஹத்யஷ்டிஶ்ச ஶக்வரீ 83

சந்தோகண ப்ரதிஷ்டா ச கல்மாஷீ கருணாத்மிகா

ஶக்ஷுஷ்மதீ மஹாகோஷா கட்கஶர்ம தராஶநி 84

ஶில்ப வைஶித்ர்ய வித்யோதா ஸர்வதோபத்ர வாஸிநீ

அசிந்த்ய லக்ஷணாகாரா ஸூத்ரபாஷ்ய நிபந்தநா 85

ஸர்வவேதார்த ஸம்பத்தி: ஸர்வஶாஸ்ரார்த்த மாத்ருகா

அகாராதி க்ஷகாராந்த ஸர்வவர்ண க்ருதஸ்த்தலா 86

சர்வலக்ஷ்மீ: ஸதாநந்தா ஸாரவித்யா ஸதாஶிவா

ஸர்வஜ்ஞா ஸர்வஶக்திஶ்ச கேசரீ ரூபகோஶ்’ரிதா 87

அணிமாதி குணோபேதா பரா காஷ்டா பராகதி:

ஹம்ஸயுக்த விமாநஸ்த்தா ஹம்ஸாரூடா ஶஶிப்ரபா 88

பவாநீ வாஸநாஶக்தி: ஆக்ருதிஸ்தா(அ)கிலா(அ)கிலா

தந்த்ரஹேதுர் விசித்ராங்கீ வ்யோமகங்கா விநோதிநீ 89

வர்ஷா ச வார்ஷிகீ சைவ ருக்யஜுஸ் ஸாமரூபிணி

மஹாநதீ நதீ புண்யா அகண்யாகண்யகுணக்ரியா 90

ஸமாதிகத லப்யார்த்தா ஶ்ரோதவ்யா ஸ்வப்ரியா க்ருணா

நாமாக்ஷரபரா தேவீ உபஸர்க நகாஞ்சிதா 91

நிபாதோருத்வயீ ஜங்கா மாத்ருகா மந்த்ர ரூபிணீ

ஆஸீநா ச ஶயாநா ச திஷ்ட்டந்தீ தாவநாதிகா 92

லக்ஷ்யலக்ஷண யோகாட்யா தாத்ரூப்ய கணநாக்ருதி:

ஸைகரூபா நைகரூபா ஸேந்துரூபா ஸதாக்ருதி: 93

ஸமாஸ தந்திதாகாரா விபக்தி வசநாத்மிகா

ஸ்வாஹாகாரா ஸ்வதாகாரா ஸ்ரீபத்யர்த்தாங்க நந்திநீ 94

கம்பீரா கஹநா குஹ்யா யோநிலிங்கார்த்த தாரிணீ

ஶேஷ வாஸுகீ ஸம்ஸேவ்யா சபலா வரவர்ணநீ 95

காருண்யாகார ஸம்பத்தி: கீலக்ருந் மந்த்ரகீலிகா

ஶக்திபீஜாத்மிகா சர்வ மத்ரேஷ்டாக்ஷய காமநா 96

ஆக்நேயீ பார்த்திவா ஆப்யா வாயவ்யா வ்யோம கேதநா

ஸத்யஜ்ஞாநாத்மிகா (அ)(அ)நந்தா ப்ராஹ்மீ ப்ரஹ்ம ஸநாதநீ 97

அவித்யா வாஸநா மாயா ப்ரக்ருதி: ஸர்வமோஹிநீ

ஶக்திர் தாரணஶக்திஶ்ச சிதசித்ஶக்தி யோகிநீ 98

வக்த்ராருணா மஹாமாயா மரீசிர் மதமர்திநீ

விராட் ஸ்வாஹா ஸ்வதா ஶுத்தா நீருபாஸ்தி: ஸுபக்திகா 99

நிரூபிதா த்வயீ வித்யா நித்யா நித்ய ஸ்வரூபிணீ

வைராஜ மார்க ஸஞ்சாரா ஸர்வ ஸத்பத தர்ஶிநீ 100

ஜாலந்தரீ ம்ருடாநீ ச பவாநீ பவபஞ்ஜநீ

த்ரைகாலிக ஜ்ஞாநதந்து: த்ரிகால ஜ்ஞாந தாயிநீ 101

நாதாதீதா ஸ்ம்ருதி: ப்ரஜ்ஞா தாத்ரீ ரூபா த்ரிபுஷ்கரா

அபராஜிதா விதாநஜ்ஞா விஶேஷித குணாத்மிகா 102

ஹிரண்யகேஶிநீ ஹேம ப்ரஹ்மஸூத்ர விசக்ஷணா

அஸங்க்யேய பரார்த்தாந்த ஸ்வர வ்யஞ்ஜந வைகரீ 103

மதுஜிஹ்வா மதுமதீ மதுமாஸோதயா மது:

மாதவீ ச மஹாபாகா மேககம்பீர நிஸ்வநா 104

ப்ரஹ்ம விஷ்ணு மஹேஶாதி ஜ்ஞாதவ்யார்த்த விஶேஷகா

நாபௌ வஹ்நி ஶிகாகாரா லலாடே ஸந்த்ர ஸந்நிபா 105

ப்ரூமத்யே பாஸ்கராகாரா ஸர்வ தாராக்ருதிர் ஹ்ருதி

க்ருத்திகாதி பரண்யந்த நக்ஷத்ரேஷ்ட்யர்சிதோதயா 106

க்ரஹ வித்யாத்மிகா ஜ்யோதி: ஜ்யோதிர்விந் மதிஜீவிகா

ப்ரஹ்மாண்ட கர்ப்பிணீ பாலா ஸப்தாவரண தேவதா 107

வைராஜோத்தம ஸாம்ராஜ்யா குமார குஶலோதயா

பகளா ப்ரமராம்பா ச ஶிவதூதி ஶிவாத்மிகா 108

மேருவ்ருந்த்யாதி ஸம்ஸ்த்தாநா காஶ்மீர புரவாஸிநீ

யோகநித்ரா மஹாநித்ரா விநித்ரா ராக்ஷஸாஶ்ரிதா 109

ஸுவர்ணதா மஹாகங்கா பஞ்சாக்யா பஞ்சஸம்ஹதி:

ஸுப்ரஜாதா ஸுவீரா ச ஸுபோஷா ஸுபதி: ஶிவா 110

ஸுக்ருஹா ரக்தபீஜாந்தா ஹத கந்தர்ப்ப ஜீவிதா

ஸமுத்ர வ்யோம மத்யஸ்த்தா ஸமபிந்து ஸமாஶ்ரயா 111

ஸௌபாக்ய ரஸ ஜீவாது: ஸாராஸார விவேக த்ருக்

த்ரிவள்யாதி ஸுபுஷ்டாங்கா பாரதீ பரதாச்ரிதா 112

நாத ப்ரஹ்மமயீ வித்யா ஜ்ஞாநப்ரஹ்மமயீ பரா

ப்ரஹ்மநாடீ நிருக்திஶ்ச ப்ரஹ்ம கைவல்ய ஸாதநா 113

காலிகேய மஹோதார வீர்ய விக்ரமருபிணீ

வடவாக்நி ஶிகா வக்த்ரா மஹா கபள தர்ப்பணா 114

மஹாபூதா மஹாதர்பா மஹாஸாரா மஹாக்ரது:

பஞ்சபூதா மஹாக்ராஸா பஞ்சபூதாதி தேவதா 115

ஸர்வப்ரமாணா சம்பத்தி: ஸர்வரோக ப்ரதிக்ரியா

ப்ரஹ்மாண்டந்தர் பஹிர் வ்யாப்தா விஷ்ணு வக்ஷோ விபூஷிணீ 116

ஶாங்கரீ விதிவக்த்ரஸ்த்தா ப்ரவரா வரஹேதுகீ

ஹேமமாலா ஸிகாமாலா த்ரிஶிகா பஞ்சமோசநா 117

ஸர்வாகம ஸதாசார மர்யாதா யாதுபஞ்ஜநீ

புண்யஶ்லோக ப்ரபந்தாட்யா ஸர்வாந்தர்யாமி ரூபிணீ 118

ஸாமகாந ஸமாராத்யா ஶ்ரோத்ரு கர்ண ரஸாயநா

ஜீவலோகைக ஜீவாது: பத்ரோதார விலோகநா 119

தடித்கோடி லஸத்காந்தி: தருணீ ஹரிஸுந்தரீ

மீநநேத்ரா ச ஸ்ண்த்ராக்ஷீ விஶாலாக்ஷீ ஸுமங்களா 120

ஸர்வமங்கள ஸம்பந்நா ஸாக்ஷாந் மங்களதேவதா

தேஹி ஹ்ருத் தீபிகா தீப்தி: ஜிஹ்வா பாப ப்ரணாஶிநீ 121

அர்த்தசந்த்ரோல்லஸத் தம்ஷ்ட்ரா யஜ்ஞவாடீ விலாஸிநீ

மஹாதுர்கா மஹோத்ஸாஹா மஹாதேவ பலோதயா 122

டாகிநீட்யா ஶாகிநீட்யா ஸாகிநீட்யா ஸமஸ்தஜுட்

நிரங்குஶா நாகிவந்த்யா ஷடாதாராதி தேவதா 123

புவநஜ்ஞாநி நி:ஶ்ரேணீ புவநாகார வல்லரீ

ஶாஶ்வதீ ஶாஶ்வதாகாரா லோகாநுக்ரஹ காரிணீ 124

ஸாரஸீ மாநஸீ ஹம்ஸீ ஹம்ஸ லோக ப்ரதாயிநீ

சிந்முத்ராலங்க்ருத கரா கோடிஸூர்ய ஸமப்ரபா 125

ஸுகப்ராணி ஶிரோரேகா ஸதத்ருஷ்ட ப்ரதாயிநீ

ஸர்வ ஸாங்கர்ய தோஷக்நீ க்ரஹோபத்ரவ நாஶிநீ 126

க்ஷுத்ரஜந்து பயக்நீ ச விஷரோகாதி பஞ்ஜநீ

ஸதா ஶாந்தா ஸதா ஶுத்தா க்ருஹச்சித்ர நிவாரிணீ 127

கலிதோஷ ப்ரஶமநீ கோலாஹல புர:ஸ்த்திதா

கௌரீ லாக்ஷணிகீ முக்யா ஜகந்யாக்ருதி வர்ஜிதா 128

மாயாவித்யா மூலபூதா வாஸவீ விஷ்ணு சேதநா

வாதிநீ வஸுரூபா ச வஸுரத்ந பரிச்சதா 129

சாந்தஸீ சந்த்ர ஹ்ருதயா மந்த்ர ஸ்வச்சந்த பைரவீ

வநமாலா வைஜயந்தீ பஞ்சதிவ்யாயுதாத்மிகா 130

பீதாம்பரமயீ சஞ்சத் கௌஸ்துபா ஹரிகாமிநீ

நித்யா தத்யா ரமா ராமா ரமணீ ம்ருத்யுபஞ்ஜநீ 131

ஜ்யேஷ்டா காஷ்டா தநிஷ்டாந்தா ஶராங்கீ நிர்குண ப்ரியா

மைத்ரேயா மித்ரவிந்தா ச ஶேஷ்யஶேஷ களாஶயா 132

வாராணஸீ வாஸலப்யா ஆர்யாவர்த்த ஜநஸ்துதா

ஜகதுத்பத்தி ஸம்ஸ்த்தாந ஸ்ம்ஹார த்ரய காரணீ 133

த்வமம்ப விஷ்ணு ஸர்வஸ்வம் நமஸ்தேஸ(அ)ஸ்து மஹேஷ்வரி

நமஸ்தே ஸர்வலோகாநாம் ஜநந்யை புண்யமூர்த்தயே 134

ஸித்தலக்ஷ்மீர் மஹாகாளீ மஹாலக்ஷ்மீ நமோ(அ)ஸ்துதே

ஸத்யோஜாதாதி பஞ்சாக்நி ரூபா பஞ்சக பஞ்சகா 135

யந்த்ரலக்ஷ்மீர் பவத்யாதி ராத்யாத்யே தே நமோ நம:

ஸ்ருஷ்ட்யாதி காரணாகார விததே தோஷவர்ஜிதே 136

ஜகல்லக்ஷ்மீர் ஜகந்மாத: விஷ்ணுபத்நி நமோ(அ)ஸ்துதே

நவகோடி மஹாஶக்தி ஸமுபாஸ்ய பதாம்புஜே 137

கநத்ஸௌவர்ண ரத்நாட்ய ஸர்வாபரன பூஷிதே

அநந்த நித்யமஹிஷீ ப்ரபஞ்சேஶ்வர நாயகீ 138

அத்யுச்ச்ரித பதாந்தஸ்த்தே வரம வ்யோம நாயகீ

நாகப்ருஷ்ட கதாராத்யே விஷ்ணுலோக விலாஸிநி 139

வைகுண்ட ராஜமஹிஷி ஸ்ரீரங்க நகராஶ்ரிதே

ரங்கநாயகி பூபுத்ரி க்ருஷ்ணே வரதவல்லபே 140

கோடி ப்ரஹ்மாண்ட ஸம்ஸேவ்யே கோடி ருத்ராதி கீர்திதே

மாதுலுங்கமயம் க்கேடம் ஸௌவர்ண சஷகம் ததா 141

பத்மத்வயம் பூர்ணகும்பம் கீரம் ச வரதாபயே

பாஶமங்குஶகம் ஶங்கம் சக்ரம் ஶூலம் க்ருபாணிகாம் 142

தநுர்பாணௌ சாக்ஷமாலாம் சிந்முத்ராமபி பிப்ரதீ

அஷ்டாதஶபுஜே லக்ஷ்மீ மஹாஷ்டாதஶ பீடகே 143

பூமிநீளாதி ஸம்ஸேவ்யே ஸ்வாமி சித்தாநுவர்த்திநி

பத்மே பத்மாலய்ற் பத்மி பூர்ணகும்பாபிஷேசிதே 144

இந்திரேந்திந்திராபாக்ஷீ க்ஷீரஸாகர கந்யகே

பார்கவீ த்வம் ஸ்வதந்த்ரேச்சா வஶீக்ருத ஜகத்பதி: 145

மங்களாம் மங்களாநாம் த்வம் தேவதாநாம் ச தேவதா

த்வமுத்தமோத்தமாநாம் ச த்வம் ஶ்ரேய: பரமாம்ருதம் 146

தநதாந்ய்யபிவ்ருத்திஸ்ச ஸார்வபௌம ஸுகோச்ச்ரயா:

ஆந்தோளிகாதி ஸௌபாக்ய மத்தேபாதி மஹோதய 147

புத்ரபௌத்ராபி வ்ருத்திஶ்ச வித்யா போக பலாதிகம்

ஆயுராரோக்ய ஸம்பத்தி: அஷ்டைஶ்வர்யம் த்வமேவ ஹி 148

பரமேஶ விபூதிஶ்ச ஸூக்ஷ்மாத் ஸூக்ஷ்மதரா கதி:

ஸதயாபாங்க ஸந்தக்த ப்ரஹ்மேந்த்ராதி பத ஸ்த்திதி: 149

அவ்யாஹத மஹாபாக்யம் த்வமேவாக்ஷோப்ய விக்ரமா

ஸமந்வயஶ்ச வேதாநாம் அவிரோதஸ் த்வமேவ ஹி 150

நி:ஶ்ரேயஸ பதப்ராப்தி ஸாதநம் ஃபலமேவச

ஸ்ரீமந்த்ர ராஜ ராஜ்ஞீ ச ஸ்ரீவித்யா க்ஷேமகாரிணி 151

ஸ்ரீம் பீஜ ஜப சந்துஷ்டா ஐம் ஹ்ரீம் ஸ்ரீம் பீஜபாலிகா

ப்ரபத்தி மார்க்க ஸுலபா விஷ்ணு ப்ரதம கிங்கரீ 152

க்லீங்காரார்த்த சவித்ரீ ச ஸௌமங்கள்யாதி தேவதா

ஸ்ரீஷோடஶாக்ஷரீ வித்யா ஸ்ரீயந்த்ரபுர வாஸிநீ 153

ஸர்வமங்கள மாங்கள்யே ஶிவே ஸர்வார்த்த ஸாதிகே

ஶரண்யே த்ர்யம்பகே தேவி நாராயணி நமோஸ்து தே 153

புன: புனர் நமஸ்தே(அ)ஸ்து ஸாஷ்டாங்க மயுதம் புன:

ஸநத்குமார உவாச:

ஏவம் ஸ்துதா மஹாலக்ஷ்மீர் ப்ரஹ்ம ருத்ராபி: ஸுரை:

நமத்பி ரார்த்தைர் தீநைஶ்ச நி: ஸ்வத்வைர் போகவர்ஜிதை: 1

ஜ்யேஷ்டா ஜுஷ்டைஶ்ச நி: ஸ்ரீகை: ஸம்ஸாராத் ஸ்வபராயணை:

விஷ்ணுபத்நீ ததௌ தேஷாம் தர்ஶநம் த்ருஷ்டிதர்ப்பணம் 2

ஶரத்பூர்ணேந்து கோட்யாய தவளாபாங்க வீக்ஷணை:

ஸர்வான் ஸத்வ ஸமாவிஷ்டான் சக்ரே ஹ்ருஷ்டா வரம் ததௌ 3

மஹாலக்ஷ்மீருவாச:

நாம்நாம் ஸாஷ்ட ஸஹஸ்ரம் மே ப்ரமாதாத் வாபி ய: ஸக்ருத்

கீர்த்தயேத் தத்குலே ஸத்யம் வஸாம்யாசந்த்ர தாரகம் 4

கிம்புநர் நியமாஜ் ஜப்து: மதேக ஶரணஸ்ய ச

மாத்ருவத் ஸாநுகம்பாஹம் போஷகீ ஸ்யாமஹர்நிஶம் 5

மந்நாம ஸ்தவதாம் லோகே துர்லபம் நாஸ்தி சிந்திதம்

மத்ப்ரஸாதேந ஸர்வே(அ)பி ஸ்வஸ்வேஷ்டார்த்தமவாப்ஸ்யத 6

லுப்த வைஷ்ணவ தர்மஸ்ய மத்வ்ர தேஷ்வவ கீர்த்திந:

பக்தி ப்ரபத்தி ஹீநஸ்ய வந்த்யோ நாம்நாம் ஸ்தவோ(அ)பி மே 7

தஸ்மாதவஶ்யம் தைர் தோஷை: விஹீந: பாபவர்ஜித:

ஜபேத் ஸாஷ்டஸஹஸ்ரம் மே நாம்நாம் ப்ரத்யஹ மாதராத் 8

ஸாக்ஷா தலக்ஷ்மீ புத்ரோ(அ)பி துர்பாக்யோ(அ) ப்யலஸோ(அ)பி வா

அப்ரயத்நா(அ)பி மூடோ(அ)பி விகல: பதிதோ(அ)பி ச 9

அவச்யம் ப்ராப்நுயாத் பாக்யம் மத்ப்ரஸாதேந கேவலம்

ஸ்ப்ருஹேய மசிராத் தேவா வரதாநாய ஜாபிந: 10

ததாமி ஸர்வமிஷ்டார்த்தம் லக்ஷ்மீதி ஸ்மரதாம் த்ருவம்

ஸநத்குமார உவாச:

இத்யுக்த்வாந்தர்ததே லக்ஷ்மீர் வைஷ்ணவீ பகவத்கலா 11

இஷ்டாபூர்தம் ச ஸுக்ருதம் பாகதேயம் ச சிந்திதம்

ஸ்வம் ஸ்வம் ஸ்தாநம் ச போகம் ச விஜயம் லேபிரே ஸுரா: 12

ததேதத் ப்ரவதாம்யத்ய லக்ஷ்மீ நாம ஸஹஸ்ரகம்

யோகிந: படத க்ஷிப்ரம் சிந்திதார்த்தா நவாப்ஸ்யத 13

கார்க்ய உவாச:

ஸநத்குமாரோ யோகீந்த்ர இத்யுக்த்வா ஸ தயாநிதி:

அநுக்ரஹ்ய ய்யௌ க்ஷிப்ரம் தாம்ஶ்ச த்வாதஶ யோகிந: 14

தஸ்மா தேதத் ரஹஸ்யம் ச கோப்யம் ஜாப்யம் ப்ரயத்நத:

அஷ்டம்யாம் ச சதுர்தஶ்யாம் நவம்யாம் ப்ருகுவாஸரே 15

பௌர்ணமாஸ்யா மமாயாம் ச பர்வகாலே விஶேஷத:

ஜபேத்வா பித்ய கார்யேஷு ஸர்வாந் காமாநபாப்நுயாத் 16

இதி ஸ்ரீலக்ஷ்மீ ஸஹஸ்ரநாம ஸ்தோத்ரம் ஸம்பூர்ணம்

Scroll to Top