You cannot copy content of this page

ஸ்ரீ மஹாலக்ஷ்மி அஷ்டோத்தர சத நாம ஸ்தோத்ரம்

ஸ்ரீ மஹாலக்ஷ்மி அஷ்டோத்தர சத நாம ஸ்தோத்ரம்

ஸ்ரீ தேவ்யுவாச:

தேவதேவ மஹாதேவ த்ரிகாலஜ்ஞ மஹேஶ்வர
கருணாகர தேவேச’ பக்தானுக்ரஹ காரக

அஷ்டோத்தரச’தம் லக்ஷ்ம்யா: ச்’ரோதுமிச்சாமி தத்வத:

ஸ்ரீ ஈச்’வர உவாச:

தேவி ஸாது மஹாபாகே மஹாபாக்ய ப்ரதாயகம்
ஸர்வைச்’வர்யகரம் புண்யம் ஸர்வபாப ப்ரணாச’நம் 1

ஸர்வ தாரித்ர்ய ச’மநம் ஸ்ரவணாத் புக்தி முக்திதம்
ராஜவச்’யகரம் திவ்யம் குஹ்யாத் குஹ்யதமம் பரம் 2

துர்லபம் சர்வ தேவானாம் சது:ஷஷ்டி கலாஸ்பதம்
பத்மாதீனாம் நவானாஞ்ச நிதீனாம் நித்யதாயகம் 3

ஸம்ஸ்ததேவ ஸம்ஸேவ்யம் அணிமாத்யஷ்ட ஸித்திதம்
கிமத்ர பஹுநோக்தேந தேவீ ப்ரத்யக்ஷ தாயகம் 4

தவ ப்ரீத்யாத்ய வக்ஷ்யாமி ஸமாஹிதமநா: ஶ்ருணு
அஷ்டோத்தர ச’தஸ்யாஸ்ய மஹாலக்ஷ்மீஸ்து தேவதா 5

க்லீம் பீஜம் பதமித்யுக்தம் ச’க்திஸ்து புவனேச்’வரீ
அங்க ந்யாஸ; கர ந்யாஸ: ஸ இத்யாதி ப்ரகீர்தித:

த்யானம்

வந்தே பத்மகராம் ப்ரஸன்னவதனாம் ஸௌபாக்யதாம் பாக்யதாம்
ஹஸ்தாப்யாம் அபயப்ரதாம் மணிகணைர் நானாவிதைர் பூஷிதாம் 1

பக்தாபீஷ்ட பலப்ரதாம் ஹரிஹர ப்ரஹ்மாதிபிஸ் ஸேவிதாம்
பார்ச்’வே பங்கஜ ச’ங்கபத்ம நிதிபிர் யுக்தாம் ஸதா ச’க்திபி: 2

ஸரஸிஜ நயனே ஸரோஜஹஸ்தே தவளதராம் ஸுக கந்தமால்ய சோ’பே
பகவதீ ஹரிவல்லபே மனோஜ்ஞே த்ரிபுவன பூதிகரி ப்ரஸீத மஹ்யம் 3

ஸ்தோத்ரம்

ஓம் ப்ரக்ருதிம் விக்ருதிம் வித்யாம் ஸர்வபூத ஹிதப்ரதாம்
ச்’ரத்தாம் விபூதிம் ஸுரபிம் நமாமி பரமாத்மிகாம் 1

வாசம் பத்மாலயாம் பத்மாம் சு’சிம் ஸ்வாஹாம் ஸ்வதாம் ஸுதாம்
தன்யாம் ஹிரண்மயீம் லக்ஷ்மீம் நித்யபுஷ்டாம் விபாவரீம் 2

அதிதிம் ச திதிம் தீப்தாம் வஸுதாம் வஸுதாரிணீம்
நமாமி கமலாம் காந்தாம் காமாக்ஷீம் க்ரோதஸம்பவாம் 3

அனுக்ரஹ ப்ரதாம் புத்திம் அநகாம் ஹரிவல்லபாம்
அசோ’காமம்ருதாம் தீப்தாம் லோக சோ’க விநாசி’நீம் 4

நமாமி தர்ம நிலயாம் கருணாம் லோகமாதரம்
பத்மப்ரியாம் பத்மஹஸ்தாம் பத்மாக்ஷீம் பத்மஸுந்தரீம் 5

பத்மோத்பவாம் பத்மமுகீம் பத்மநாபப்ரியாம் ரமாம்
பத்ம மாலாதராம் தேவீம் பத்மினீம் பத்மகந்தினீம் 6

புண்யகந்தாம் ஸுப்ரஸன்னாம் ப்ரஸாதாபிமுகீம் ப்ரபாம்
நமாமி சந்த்ரவதனாம் சந்த்ராம் சந்த்ரஸஹோதரீம் 7

சதுர்ப்புஜாம் சந்த்ரரூபாம் இந்திராமிந்து ஸீதளாம்
ஆஹ்லாத ஜனனீம் புஷ்டிம் சிவாம் சிவகரீம் ஸதீம் 8

விமலாம் விச்’வஜனனீம் துஷ்டிம் தாரித்ர்ய நாசி’னீம்
ப்ரீதி புஷ்கரிணீம் சா’ந்தாம் சு’க்லமால்யாம்பராம் ச்’ரியம் 9

பாஸ்கரீம் பில்வ நிலயாம் வராரோஹாம் யச’ஸ்வினீம்
வஸுந்தரா முதாராங்காம் ஹரிணீம் ஹேமமாலினீம் 10

தனதான்யகரீம் ஸித்திம் ஸ்த்ரைண ஸௌம்யம் சு’பப்ரதாம்
ந்ருபவேச்’ம கதானந்தாம் வரலக்ஷ்மீம் வஸுப்ரதாம் 11

சு’பாம் ஹிரண்ய ப்ராகாராம் ஸமுத்ர தனயாம் ஜயாம்
நமாமி மங்களாம் தேவீம் விஷ்ணுவக்ஷஸ்தல ஸ்திதாம் 12

விஷ்ணுபத்னீம் ப்ரஸன்னாக்ஷீம் நாராயண ஸமாச்’ரிதாம்0
தாரித்ர்ய த்வம்ஸினீம் தேவீம் ஸர்வோபத்ரவ வாரிணீம் 13

நவதுர்க்காம் மஹாகாளீம் ப்ரஹ்மவிஷ்ணு சிவாத்மிகாம்
த்ரிகாலஜ்ஞான ஸம்பன்னாம் நமாமி புவனேச்’வரீம் 14

த்யானம்:

லக்ஷ்மீம் க்ஷீரஸமுத்ர ராஜ தனயாம் ஸ்ரீரங்க தாமேச்’வரீம்
தாஸீபூத ஸமஸ்த தேவவனிதாம் லோகைக தீபாங்குராம்

ஸ்ரீமன் மந்த கடாக்ஷலப்தவிபவ ப்ரஹ்மேந்த்ர கங்காதராம்
த்வாம் த்ரைலோக்ய குடும்பினீம் ஸரஸிஜாம் வந்தே முகுந்த ப்ரியாம் 15

மாதர் நமாமி கமலே கமலாயதாக்ஷி
ஸ்ரீ விஷ்ணு ஹ்ருத்கமல வாஸிநி விச்’வமாத:

க்ஷீரோதஜே கமல கோமள கர்ப்ப கௌரி
லக்ஷ்மீ ப்ரஸீத ஸததம் நமதாம் ச’ரண்யே 16

பலச்’ருதி:

த்ரிகாலம் யோ ஜபேத் வித்வான் ஷண்மாஸம் விஜிதேந்த்ரிய:
தாரித்ர்ய த்வம்ஸனம் க்ருத்வா ஸர்வமாப்னோதி யத்னத: 17

தேவீ நாம ஸஹஸ்ரேஷு புண்யமஷ்டோத்தரம் ச’தம்
யேந ச்’ரியமவாப்னோதி தரித்ர: கோடிஜன்மஸு 18

ப்ருகுவாரே ச’தம் தீமான் படேத் வத்ஸர மாத்ரகம்
அஷ்டைச்’வர்யம் அவாப்னோதி குபேர இவ பூதலே 19

தாரித்ர்ய மோசனம் நாம ஸ்தோத்ரம் அம்பா பரம் ச’தம்
யேந ச்’ரியமவாப்னோதி கோடிஜன்ம தரித்ரத: 20

புக்த்வாது விபுலான் போகான் அஸ்யாஸ் ஸாயுஜ்ய மாப்னுயாத்
ப்ராத: காலே படேந்நித்யம் ஸர்வ து:கோப சா’ந்தயே

படம்ஸ்து சிந்தயேத் தேவீம் ஸர்வாபரண பூஷிதாம் 21
ஸ்ரீ மஹாலக்ஷ்மி அஷ்டோத்தர ச’த நாமாவளி:

ஓம் ப்ரக்ருத்யை நம:
ஓம் விக்ருத்யை நம:
ஓம் வித்யாயை நம:
ஓம் ஸர்வபூதஹித ப்ரதாயை நம:
ஓம் ச்’ரத்தாயை நம:
ஓம் விபூத்யை நம:
ஓம் ஸுரப்யை நம:
ஓம் பரமாத்மிகாயை நம:
ஓம் வாசே நம:
ஓம் பத்மாலயாயை நம: 10

ஓம் பத்மாயை நம:
ஓம் சு’சயே நம:
ஓம் ஸ்வாஹாயை நம:
ஓம் ஸ்வதாயை நம:
ஓம் ஸுதாயை நம:
ஓம் தன்யாயை நம:
ஓம் ஹிரண்மய்யை நம:
ஓம் லக்ஷ்ம்யை நம:
ஓம் நித்யபுஷ்டாயை நம:
ஓம் விபாவர்யை நம: 20

ஓம் அதித்யை நம:
ஓம் தித்யை நம:
ஓம் தீப்தாயை நம:
ஓம் வஸுதாயை நம:
ஓம் வஸுதாரிண்யை நம:
ஓம் கமலாயை நம:
ஓம் காந்தாயை நம:
ஓம் காமாயை நம:
ஓம் க்ஷீரோதஸம்பவாயை நம:
ஓம் அனுக்ரஹப்ரதாயை நம: 30

ஓம் புத்தயே நம:
ஓம் அநகாயை நம:
ஓம் ஹரிவல்லபாயை நம:
ஓம் அசோ’காயை நம:
ஓம் அம்ருதாயை நம:
ஓம் தீப்தாயை நம:
ஓம் லோகசோ’க விநாசி’ந்யை நம:
ஓம் தர்ம நிலயாயை நம:
ஓம் கருணாயை நம:
ஓம் லோகமாத்ரே நம: 40

ஓம் பத்மப்ரியாயை நம:
ஓம் பத்மஹஸ்தாயை நம:
ஓம் பத்மாக்ஷ்யை நம:
ஓம் பத்மஸுந்தர்யை நம:
ஓம் பத்மோத்பவாயை நம:
ஓம் பத்மமுக்யை நம:
ஓம் பத்மனாப ப்ரியாயை நம:
ஓம் ரமாயை நம:
ஓம் பத்மமாலாதராயை நம:
ஓம் தேவ்யை நம: 50

ஓம் பத்மின்யை நம:
ஓம் பத்மகந்தின்யை நம:
ஓம் புண்யகந்தாயை நம:
ஓம் ஸுப்ரஸன்னாயை நம:
ஓம் ப்ரஸாபிமுக்யை நம:
ஓம் ப்ரபாயை நம:
ஓம் சந்த்ரவதனாயை நம:
ஓம் சந்த்ராயை நம:
ஓம் சந்த்ர ஸஹோதர்யை நம:
ஓம் சதுர்புஜாயை நம: 60

ஓம் சந்த்ரரூபாயை நம:
ஓம் இந்திராயை நம:
ஓம் இந்துசீ’தலாயை நம:
ஓம் ஆஹ்லாத ஜனன்யை நம:
ஓம் புஷ்ட்யை நம:
ஓம் சி’வாயை நம:
ஓம் சி’வகர்யை நம:
ஓம் ஸத்யை நம:
ஓம் விமலாயை நம:
ஓம் விச்’வ ஜனன்யை நம: 70

ஓம் துஷ்ட்யை நம:
ஓம் தாரித்ர்ய நாசின்யை நம:
ஓம் ப்ரீதிபுஷ்கரிண்யை நம:
ஓம் சா’ந்தாயை நம:
ஓம் சு’க்லமால்யாம்பராயை நம:
ஓம் ச்’ரியை நம:
ஓம் பாஸ்கர்யை நம:
ஓம் பில்வ நிலயாயை நம:
ஓம் வராரோஹாயை நம:
ஓம் யச’ஸ்வின்யை நம: 80

ஓம் வஸுந்தராயை நம:
ஓம் உதாராங்காயை நம:
ஓம் ஹரிண்யை நம:
ஓம் ஹேமமாலின்யை நம:
ஓம் தனதான்யகர்யை நம:
ஓம் ஸித்தயே நம:
ஓம் ஸ்த்ரைண ஸௌம்யாயை நம:
ஓம் சு’பப்ரதாயை நம:
ஓம் ந்ருபவேச்’ம கதானந்தாயை நம:
ஓம் வரலக்ஷ்ம்யை நம: 90

ஓம் வஸுப்ரதாயை நம:
ஓம் சு’பாயை நம:
ஓம் ஹிரண்ய ப்ராகாராயை நம:
ஓம் ஸமுத்ரதனயாயை நம:
ஓம் ஜயாயை நம:
ஓம் மங்களாதேவ்யை நம:
ஓம் விஷ்ணுவக்ஷஸ்தலஸ்திதாயை நம:
ஓம் விஷ்ணுபத்ன்யை நம:
ஓம் ப்ரஸன்னாயை நம:
ஓம் நாராயண ஸமாச்’ரிதாயை நம: 100

ஓம் தாரித்ர்ய த்வம்ஸின்யை நம:
ஓம் தேவ்யை நம:
ஓம் ஸர்வோபத்ரவ நிவாரிண்யை நம:
ஓம் நவதுர்க்காயை நம:
ஓம் மஹா(காள்யை) லக்ஷ்ம்யை நம:
ஓம் ப்ரஹ்மவிஷ்ணு சி’வாத்மகாயை நம:
ஓம் த்ரிகாலஜ்ஞான ஸம்பன்னாயை நம:
ஓம் புவனேச்’வர்யை நம: 108

ஸ்ரீ மஹாலக்ஷ்மி அஷ்டோத்தர சத நாமாவளி சமாப்தா:

Scroll to Top