You cannot copy content of this page

ஸ்ரீ ஸரஸ்வதீ ஸ்தோத்ரம்

ஸ்ரீ ஸித்த ஸரஸ்வதீ ஸ்தோத்ரம்

யா குந்தேந்து துஷாரஹார தவளா யா சுப்ர வஸ்த்ராவ்ருதா யா வீணா வர தண்ட மண்டிதகரா யா ச்வேத பத்மாஸனா யா ப்ரஹ்மாச்யுத சங்கர ப்ரப்ருதிபிர் தேவை: ஸதா பூஜிதா ஸா மாம் பாது ஸரஸ்வதீ பகவதீ நி: சேஷ ஜாட்யாபஹா 1

தோர்ப்பிர் யுக்தா சதுர்ப்பி: ஸ்படிக மணிமயீ மக்ஷமாலாம் ததானா ஹஸ்தேனைகேன பத்மம் ஸிதமபி ச சுகம் புஸ்தகஞ்சாபரேண பாஸா குந்தேந்து சங்கஸ்படிக மணிநிபா பாஸமானா(அ)ஸமானா ஸா மே வாக்தேவதேயம் நிவஸது வதனே ஸர்வதா ஸுப்ரஸன்னா 2

ஆசாஸு ராசீ பவதங்கவல்லீ பாஸைவ தாஸீக்ருத துக்தஸிந்தும் மந்தஸ்மிதைர் நிந்தித சாரதேந்தும் வந்தே(அ)ரவிந்தாஸன ஸுந்தரி த்வாம் 3

சாரதா சாரதாம்போஜ வதனா வதானாம்புஜே ஸர்வதா ஸர்வதாஸ்மாகம் ஸந்நிதிம் ஸந்நிதிம் க்ரியாத் 4

ஸரஸ்வதீஞ்ச தாம் நௌமி வாகதிஷ்டாத்ரு தேவதாம் தேவத்வம் ப்ரதிபத்யந்தே யதனுக்ரஹதோ ஜனா: 5

பாது நோ நிகஷக்ராவா மதிஹேம்ன: ஸரஸ்வதீ ப்ராஜ்ஞேதர பரிச்சேதம் வசஸைவ கரோதி யா 6

சுக்லாம ப்ரஹ்ம விசாரஸாரபரமா மாத்யாம் ஜகத்வ்யாபினீம் வீணா புஸ்தக தாரிணீ மபயதாம் ஜாட்யாந்தகாராபஹாம் ஹஸ்தே ஸ்பாடிகாமாலிகாம் விதததீம் பத்மாஸனே ஸம்ஸ்த்திதாம் வந்தே தாம் பரமேச்வரீம் பகவதீம் புத்திப்ரதாம் சாரதாம் 7

வீணாதரே விபுல மங்கள தான சீலே பக்தார்த்திநாசினி விரிஞ்சி ஹரீச வந்த்யே கீர்த்திப்ரதே(அ)கில மனோரததே மஹார்ஹே வித்யா ப்ரதாயினி ஸரஸ்வதி நௌமி நித்யம் 8

ச்வேதாப்ஜ பூர்ண விமலாஸன ஸம்ஸ்திதே ஹே ச்வேதாம்பராவ்ருத மனோஹர மஞ்சுகாத்ரே உத்யன் மனோஜ்ஞ ஸிதபங்கஜ மஞ்ஜுலாஸ்யே வித்யாப்ரதாயினி ஸரஸ்வதி நௌமி நித்யம் 9

மாதஸ் த்வதீய பதபங்கஜ பக்தியுக்தா யே த்வாம் பஜந்தி நிகிலானபரான் விஹாய தே நிர்ஜரத்வமிஹ யாந்தி கலேவரேண பூ வஹ்னி வாயு ககனாம்பு விநிர்மிதேன 10

மோஹாந்தகார பரிதே ஹ்ருதயே மதீயே மாத: ஸதைவ குரு வாஸ முதாரபாவே ஸ்வீயாகிலாவயவ நிர்மல ஸுப்ரபாபி: சீக்ரம் விநாசய மனோகத மந்தகாரம் 11

ப்ரஹ்மா ஜகத் ஸ்ருஜதி பாலயதீந்திரேச: சம்புர் விநாசயதி தேவி தவ ப்ரபாவை: ந ஸ்யாத் க்ருபா யதி தவ ப்ரகடப்ரபாவே ந ஸ்யு: கதஞ்சிதபி தே நிஜ கார்யதக்ஷா: 12

லக்ஷ்மீர் மேதா தரா புஷ்டிர் கௌரீ துஷ்டி: ப்ரபா த்ருதி: ஏதாபி: பாஹி தனுபி ரஷ்டாபிர் மாம் ஸரஸ்வதி 13

ஸரஸ்வத்யை நமோ நித்யம் பத்ரகால்யை நமோ நம: வேத வேதாந்த வேதாங்க வித்யாஸ்தானேப்ய ஏவ ச 14

ஸரஸ்வதி மஹாபாகே வித்யே கமல லோசனே வித்யா ரூபே விசாலாக்ஷி வித்யாம் தேஹி நமோ(அ)ஸ்து தே 15

யதக்ஷர பத ப்ரஷ்டம் மாத்ராஹீனஞ்ச யத் பவேத் தத் ஸர்வம் க்ஷம்யதாம் தேவி ப்ரஸீத பரமேச்வரி 16

ஸ்ரீ ஸரஸ்வதீ ஸ்தோத்ரம் ஸம்பூர்ணம்

Scroll to Top