You cannot copy content of this page

ஸ்ரீ ஸுப்ரஹ்மண்ய அஷ்டோத்தர சத நாமாவளி

ஓம் ஸ்கந்தாய நம:

ஓம் குஹாய நம:

ஓம் ஷண்முகாய நம:

ஓம் பாலநேத்ரஸுதாய நம:

ஓம் ப்ரபவே நம: ஓம் பிங்களாய நம:

ஓம் க்ருத்திகா ஸூனவே நம:

ஓம் சிகிவாஹனாய நம:

ஓம் த்விஷட்புஜாய நம:

ஓம் த்விஷண் நேத்ராய நம:

ஓம் சக்தி தராய நம:

ஓம் பிஶிதாஸ ப்ரபஞ்சனாய நம:

ஓம் தாரகாஸுர ஸமாரிணே நம:

ஓம் ரக்ஷோபல விமர்த்தனாய நம:

ஓம் மத்தாய நம:

ஓம் ப்ரமத்தாய நம:

ஓம் உன்மத்தாய நம:

ஓம் ஸுரஸைன்ய ஸுரரக்ஷகாய நம:

ஓம் தேவஸேனாபதயே நம:

ஓம் ப்ராக்ஞாய நம:

ஓம் க்ருபாளவே நம:

ஓம் பக்தவத்ஸலாய நம:

ஓம் உமாஸுதாய நம:

ஓம் சக்திதராய நம:

ஓம் குமாராய நம:

ஓம் க்ரௌஞ்சதாரணாய நம:

ஓம் ஸேனான்யே நம:

ஓம் அக்னிஜன்மணே நம:

ஓம் விசாகாய நம:

ஓம் சங்கராத்மஜாய நம:

ஓம் சிவஸ்வாமினே நம:

ஓம் கணஸ்வாமினே நம:

ஓம் ஸர்வஸ்வாமினே நம:

ஓம் ஸநாதனாய நம:

ஓம் அனந்த சக்தயே நம:

ஓம் அக்ஷோப்யாய நம:

ஓம் பார்வதீப்ரிய நந்தனாய நம:

ஓம் கங்கா ஸுதாய நம:

ஓம் சரோத்பூதாய நம:

ஓம் ஆஹூதாய நம:

ஓம் பாவகாத்மஜாய நம:

ஓம் ஜ்ரும்பாய நம:

ஓம் ப்ருஜ்ரும்பாய நம:

ஓம் உஜ்ரும்பாய நம:

ஓம் கமலானன ஸம்ஸ்துதாய நம: ஓம் ஏகவர்ணாய நம:

ஓம் த்விவர்ணாய நம:

ஓம் த்ரிவர்ணாய நம:

ஓம் ஸுமனோஹராய நம:

ஓம் சதுர்வர்ணாய நம:

ஓம் பஞ்சவர்ணாய நம:

ஓம் ப்ரஜாபதயே நம:

ஓம் அஹஸ்பதயே நம:

ஓம் அக்னிகர்பாய நம:

ஓம் சமீகர்பாய நம:

ஓம் விஸ்வரேதஸே நம:

ஓம் சுராரிக்னே நம:

ஓம் ஹரித்வர்ணாய நம:

ஓம் சுபகராய நம:ஓம் வாஸவாய நம:

ஓம் உடுவேஷப்ருதே நம:

ஓம் பூஷ்ணே நம:

ஓம் கபஸ்தினே நம:

ஓம் கஹனாய நம:

ஓம் சந்த்ரவர்ணாய நம:

ஓம் கலாதாராய நம:

ஓம் மாயாதராய நம:

ஓம் மஹாமாயினே நம:

ஓம் கைவல்யாய நம:

ஓம் சங்கரீஸுதாய நம:

ஓம் விச்வயோனயே நம:

ஓம் அமேயாத்மனே நம:

ஓம் தேஜோநிதயே நம:

ஓம் அநாமயாய நம:

ஓம் பரமேஷ்டினே நம:

ஓம் பரப்ரஹ்மணே நம:

ஓம் வேதகர்ப்பாய நம:

ஓம் விராட்ஸுதாய நம ஓம் புளிந்த கன்யா பர்த்ரே நம:

ஓம் மஹாஸாரஸ்வதாவ்ருதாய நம:

ஓம் ஆஶ்ரிதாகில தாத்ரே நம: ஓம் சோரக்னாய நம:

ஓம் ரோக நாசனாய நம:

ஓம் அனந்த மூர்த்தயே நம:

ஓம் ஆனந்தாய நம:

ஓம் ஓம் சிகண்டீக்ருத கேதனாய நம:

ஓம்டம்பாய நம:

ஓம் பரமடம்பாய நம:

ஓம் மஹாடம்பாய நம:

ஓம் வ்ருஷகபயே நம:

ஓம் காரணோபாத்த தேஹாய நம:

ஓம் காரணாதீத விக்ரஹாய நம:

ஓம் அனீச்வராய நம:

ஓம் அம்ருதாய நம:

ஓம் ப்ராணாய நம:

ஓம் ப்ராணாயாம பராயணாய நம:

ஓம் வ்ருத்த ஹந்த்ரே நம:

ஓம் வீரக்னாய நம:

ஓம் ரக்த ச்யாமகலாய நம:

ஓம் மஹதே நம:

ஓம் ஸுப்ரஹ்மண்யாய நம:

ஓம் குஹப்ரீதாய நம:

ஓம் ப்ராஹ்மண்யாய நம:

ஓம் ப்ராஹ்மணப்ரியாய நம:

ஓம் வம்ஶவ்ருத்திகராய நம:

ஓம் வேதவேத்யாய நம:

ஓம் அக்ஷய பலப்ரதாய நம:

ஓம் மயூரவாஹனாய நம:

ஓம் தத்புருஷாய வித்மஹே மஹாஸே நாய தீமஹி தந்ந: ஷண்முக: ப்ரசோதயாத்.

தந்நோ குஹ; ப்ரசோதயாத்


Scroll to Top