You cannot copy content of this page

ஸ்ரீ வேங்கடேஶ அஷ்டோத்தரம்

ஸ்ரீ வேங்கடேஶ அஷ்டோத்தரம்

ஸித்தா ஊசு:

பகவந் வேங்கடேஶஸ்ய நாம்நாமஷ்டோத்தரம் ஶதம்
அநுப்ரூஹி தயாஸிந்தோ க்ஷிப்ரஸித்திப்ரதம் ந்ருணாம் 1

நாரத உவாச:

ஸாவதாநேந மநஸா ஶ்ருண்வந்து ததிதம் ஶுபம்
ஜப்தம் வைகாநஶை: பூர்வம் ஸர்வ ஸௌபாக்ய வர்த்தநம் 2

ஓங்கார பரமார்த்தஶ்ச நரநாராயணாத்மக:
மோக்ஷலக்ஷ்மீ ப்ராணகாந்தோ வேங்கடாசல நாயக: 3

கருணாபூர்ண ஹ்ருதய: டேங்காரஜப ஸௌக்யத:
ஶாஸ்த்ர ப்ரமாண கம்யஶ்ச யமாத்யஷ்டாங்க கோசர: 4

பக்த லோகைக வரதோ வரேண்யோ பயநாஶந:
யஜமாந ஸ்வரூபஶ்ச ஹஸ்தந்யஸ்த ஸுதர்ஶந: 5

ரமாவதார மங்கேஶோ ணாகாரஜப ஸுப்ரிய:
யஜ்ஞேஶோ கதிதாதா ச ஜகதீவல்லபோ வர: 6

ரக்ஷஸ்ஸந்தோஹ ஸம்ஹர்தா வர்சஸ்வீ ரகுபுங்கவ:
தாந தர்மபரோ யாஜீ கநஶ்யாமள விக்ரஹ: 7

ஹராதிஸர்வதேவேட்யோ ராமோ யதுகுலாக்ரணீ
ஸ்ரீநிவாஸோ மஹாத்ம ச தேஜஸ்வீ தத்வஸந்நிதி: 8

த்வமர்த்த லக்ஷ்யரூபஶ்ச ரூபவாந் பாவநோ யஶ:
ஸர்வேஶ: கமலாகாந்தோ லக்ஷ்மீஸல்லாப ஸம்முக: 9

சதுர்முக ப்ரதிஷ்ட்டாதா ராஜராஜ வரப்ரத:
சதுர்வேத ஶிரோரத்னம் ரமணோ நித்யவைபவ: 10

தாஸவர்க பரித்ராதா நாரதாதி முநிஸ்துத:
யாதவாசலவாஸீ ச கித்யத் பக்தார்தி பஞ்ஜந: 11

லக்ஷ்மீப்ரஸாதகோ விஷ்ணு: தேவேஶோ ரம்யவிக்ரஹ:
மாதவோ லோகநாதஶ்ச லாலி தாகில ஸேவக: 12

யக்ஷகந்தர்வ வரத: குமாரோ மாத்ருகார்சித:
ரடத்பாலக போஷீ ச ஶேஷஶைல க்ருத ஸ்த்தல: 13

ஷாட்குண்ய பரிபூர்ணஶ்ச த்வைத தோஷ நிவாரண:
திர்யக்ஜந்த்வர் சிதாங்க்ரிஶ்ச நேத்ராநந்த கரோத்ஸவ: 14

த்வாதஶோத்தம லீலஶ்ச தரித்ர ஜநரக்ஷக:
ஶத்ருக்ருத்யாதி பீதிக்நோ புஜங்க ஶயநப்ரிய: 15

ஜாக்ரத் ரஹஸ்யாவாஸஶ்ச ய்: ஶிஷ்ட பரிபாலக:
வரேண்ய: பூர்ணபோதஶ்ச ஜந்ம ஸம்ஸார பேஷஜம் 16

கார்த்திகேய வபுர்தாரீ யதிஶேகர பாவித:
நரகாதி பயத்வம்ஸீ ரதோத்ஸவ கலாதர: 17

லோகார்சா முக்யமூர்திஶ்ச கேஶவாத்ய வதாரதாந்
ஶாஸ்த்ர ஶ்ருதாநந்த லீலோ யமஶிக்ஷா நிபர்ஹண: 18

மாநஶம்ரக்ஷணபர: இரிணாங்குர தாந்யத:
நேத்ரஹீநாக்ஷிதாயீ ச மதிஹீந மதிதப்ரத: 19

ஹிரண்யதாந க்ராஹீச மோஹஜால நிக்ருந்தந:
ததிலாஜா க்ஷதார்ச்யஶ்ச யாதுதாந விநாஶந: 20

யஜுர்வேத ஶிகா கம்யோ வேங்கடோ தக்ஷிணாஸ்த்தித:
ஸார புஷ்கரிணீ தீரோ ராத்ரௌ தேவகணார்ச்சித: 21

யத்நவத் பல ஸந்தாதா ஸ்ரீம்ஜபாத் தநவ்ருத்திக்ருத்
க்லீங்கார ஜாபீ காம்யார்த்த ப்ரதாந ஸதயாந்த்ர: 22

ஸ்வ ஸர்வஸித்தி ஸந்தாதா நமஸ்கர்து ரபீஷ்டத:
மோஹிதாகில லோகஶ்ச நாநாரூப வ்யவஸ்த்தித: 23

ராஜீவ லோசநோ யஜ்ஞ வராஹோ கணவேங்கட:
தேஜோ ராஶீக்ஷணஸ் ஸ்வாமி ஹார்தாவித்யா நிவாரண: 24

இதி ஸ்ரீவேங்கடேஶஸ்ய நாம்நா மஷ்டோத்தரம் ஶதம்
ப்ராத: ப்ராதஸ் ஸமுத்தாய ய: படேத் பக்திமாந் நர: 25

ஸர்வேஷ்டார்த்தா நவாப்னோதி வேங்கடேஶ ப்ரஸாதத: 26

ஸ்ரீவேங்கடேஶ அஷ்டோத்தரம் ஸம்பூர்ணம்

Scroll to Top