You cannot copy content of this page

ஸ்ரீ மஹிஷாஸுரமர்தினீ ஸ்தோத்ரம்

ஸ்ரீ மஹிஷாஸுரமர்தினீ ஸ்தோத்ரம்

அயிகிரி நந்தினி நந்திதமேதினி விச்வவினோதினி நந்த நுதே

கிரிவரவந்த்ய சிரோதி நிவாஸினி விஷ்ணுவிலாஸினி ஜிஷ்ணு நுதே

பகவதி ஹே சிதிகண்டகுடும்பினி பூரிகுடும்பினி பூரிக்ருதே

ஜயஜய ஹே மஹிஷாஸுரமர்தினி ரம்ய கபர்தினி சைலஸுதே 1

ஸுரவர வர்ஷிணி துர்தர தர்ஷிணி துர்முக மர்ஷிணி ஹர்ஷரதே

த்ரிபுவன போஷிணி சங்கர தோஷிணி கில்பிஷ மோஷிணி கோஷரதே

தனுஜ நிரோஷிணி திதிஸுத ரோஷிணி துர்மத சோஷிணி ஸிந்துஸுதே

ஜயஜய ஹே மஹிஷாஸுரமர்தினி ரம்ய கபர்தினி சைலஸுதே 2

அயி ஜகதம்ப மதம்ப கதம்பவன ப்ரியவாஸினி ஹாஸரதே

சிகரி சிரோமணி துங்க ஹிமாலய ச்ருங்க நிஜாலய மத்யகதே

மதுமதுரே மதுகைடப கஞ்ஜினி கைடப பஞ்ஜினி ராஸரதே

ஜயஜய ஹே மஹிஷாஸுரமர்தினி ரம்ய கபர்தினி சைலஸுதே 3

அயி சதகண்ட விகண்டித ருண்ட விதுண்டித சுண்ட கஜாதிபதே

ரிபுகஜ கண்ட விதாரண சண்ட பராக்ரம சுண்ட ம்ருகாதிபதே

நிஜபுஜ தண்ட நிபாதித கண்ட விபாதித முண்ட படாதிபதே

ஜயஜய ஹே மஹிஷாஸுரமர்தினி ரம்ய கபர்தினி சைலஸுதே 4

அயிரண துர்மத சத்ரு வதோதித துர்தர நிர்ஜர சக்தி ப்ருதே

சதுர விசார துரீண மஹாசிவ தூதக்ருத ப்ரமதாதிபதே

துரித துரீஹ துராசய துர்மதி தானவ தூத க்ருதாந்தமதே

ஜயஜய ஹே மஹிஷாஸுரமர்தினி ரம்ய கபர்தினி சைலஸுதே 5

அயி சரணாகத வைரி வதூவர வீர வராபய தாயகரே

த்ரிபுவன மஸ்தக சூலவிரோதி சிரோதி க்ருதாமல சூலகரே

துமிதுமிதாமர துந்துபி நாத மஹோ முகரீக்ருத திங்மகரே

ஜயஜய ஹே மஹிஷாஸுரமர்தினி ரம்ய கபர்தினி சைலஸுதே 6

அயி நிஜஹுங்க்ருதி மாத்ர நிராக்ருத தூம்ர விலோசன தூம்ரசதே

ஸமரவிசோஷித சோணிதபீஜ ஸமுத்பவ சோணித பீஜலதே

சிவசிவ சும்ப நிசும்ப மஹாஹவ தர்ப்பித பூத பிசாசரதே

ஜயஜய ஹே மஹிஷாஸுரமர்தினி ரம்ய கபர்தினி சைலஸுதே 7

தனுரனுஸங்க ரணக்ஷண ஸங்க பரிஸ்ஃபுரதங்க நடத்கடகே

கனக பிசங்க ப்ருஷத்க நிஷங்க ரஸத்பட ச்ருங்க ஹதாபடுகே

க்ருத சதுரங்க பலக்ஷிதிரங்க கடத்பஹுரங்க ரடத்படுகே

ஜயஜய ஹே மஹிஷாஸுரமர்தினி ரம்ய கபர்தினி சைலஸுதே 8

ஜயஜய ஜப்யஜயே ஜயசப்த பரஸ்துதி தத்பர விச்வநுதே

ஜணஜண ஜிஞ்ஜிமி ஜிங்க்ருத நூபுர ஸிஞ்ஜித மோஹித பூதபதே

நடித நடார்த்த நடீநட நாயக நாடித நாட்ய ஸுகான ரதே

ஜயஜய ஹே மஹிஷாஸுரமர்தினி ரம்ய கபர்தினி சைலஸுதே 9

அயி ஸுமன: ஸுமன: ஸுமன: ஸுமன: ஸுமனோஹர காந்தியுதே

ச்ரிதரஜனீ ரஜனீ ரஜனீ ரஜனீ ரஜனீகர வக்த்ரவ்ருதே

ஸுநயன விப்ரமர ப்ரமர ப்ரமர ப்ரமர ப்ரமராதிபதே

ஜயஜய ஹே மஹிஷாஸுரமர்தினி ரம்ய கபர்தினி சைலஸுதே 10

ஸஹிதமஹாஹவ மல்லமதல்லிக மல்லிதரல்லிக மல்லரதே

விரசிதவல்லிக பல்லிகமல்லிக ஜில்லிகபில்லிக வர்கவ்ருதே

சிதக்ருத ஃபுல்லஸமுல்லஸிதாருண தல்லஜ பல்லவ ஸலல்லிதே

ஜயஜய ஹே மஹிஷாஸுரமர்தினி ரம்ய கபர்தினி சைலஸுதே 11

அவிரலகண்ட கலன்மதமேதுர மத்தமதங்கஜ ராஜபதே

த்ரிபுவன பூஷண பூதகலாநிதி ரூபபயோநிதி ராஜஸுதே

அயி ஸுததீஜன லாலஸ மானஸ மோஹன மன்மத ராஜஸுதே

ஜயஜய ஹே மஹிஷாஸுரமர்தினி ரம்ய கபர்தினி சைலஸுதே 12

கமலதலாமல கோமலகாந்தி கலா கலிதாமல பாலலதே

ஸகலவிலாஸ கலாநிலய க்ரம கேலிசலத்கல ஹம்ஸகுலே

அலிகுல ஸங்குல குவலய மண்டல மௌலிமிலத் பகுலாலிகுலே

ஜயஜய ஹே மஹிஷாஸுரமர்தினி ரம்ய கபர்தினி சைலஸுதே 13

கரமுரலீரவ வீஜிதகூஜித லஜ்ஜித கோகில மஞ்ஜுமதே

மிலிதபுலிந்த மனோஹர குஞ்ஜித ரஞ்ஜித சைல நிகுஞ்ஜகதே

நிஜகுணபூத மஹா சபரீகண ஸத்குண ஸம்ப்ருத கேலிதலே

ஜயஜய ஹே மஹிஷாஸுரமர்தினி ரம்ய கபர்தினி சைலஸுதே 14

கடிதடபீத துகூலவிசித்ர மயூக திரஸ்க்ருத சந்த்ரருசே

ப்ரணத ஸுராஸுர மௌலி மணிஸ்ஃபுர தம்சுலஸன்னக சந்த்ரருசே

ஜிதகனகாசல மௌளிபதோர்ஜித நிர்பர குஞ்சர கும்பகுசே

ஜயஜய ஹே மஹிஷாஸுரமர்தினி ரம்ய கபர்தினி சைலஸுதே 15

விஜித ஸஹஸ்ரகரைக ஸஹஸ்ரகரைக ஸஹஸ்ரகரைகநுதே

க்ருதஸுரதாரக ஸங்கரதாரக ஸங்கரதாரக ஸூனுஸுதே

ஸுரத ஸமாதி ஸமான ஸமாதி ஸமாதி ஸமாதி ஸுஜாதரதே

ஜயஜய ஹே மஹிஷாஸுரமர்தினி ரம்ய கபர்தினி சைலஸுதே 16

பதகமலம் கருண நிலயே வரிவஸ்யதி யோ(அ)னுதினம் ஸுசிவே

அயி கமலே கமலாநிலயே கமலாநிலய: ஸ கதம் ந பவேத்

தவபதமேவ பரம்பதமித் யனுசீலயதோ மம கிம் ந சிவே

ஜயஜய ஹே மஹிஷாஸுரமர்தினி ரம்ய கபர்தினி சைலஸுதே 17

கனகலசத்கல ஸிந்துஜலைரனு ஸிஞ்சிநுதே குணரங்கபுவம்

பஜதி ஸ கிம் ந சசீகுசகும்ப தடீபரிரம்ப ஸுகானுபவம்

தவ சரணம் சரணம் கரவாணி நதாமரவாணி நிவாஸிசிவம்

ஜயஜய ஹே மஹிஷாஸுரமர்தினி ரம்ய கபர்தினி சைலஸுதே 18

தவ விமலேந்துகுலம் வதனேந்துமலம் ஸகலம் நனு கூலயதே

கிமு புருஹூத புரீந்துமுகீ ஸுமுகீபிரஸௌ விமுகீ க்ரியதே

மம து மதம் சிவநாமதனே பவதீ க்ருபயா கிமுத க்ரியதே

ஜயஜய ஹே மஹிஷாஸுரமர்தினி ரம்ய கபர்தினி சைலஸுதே 19

அயி மயி தீனதயாலுதயா க்ருபயைவ த்வயா பவிதவ்யமுமே

அயி ஜகதோ ஜனனீ க்ருபயாஸி யதாஸி ததா(அ)னுமிதாஸிரதே

யதுசிதமத்ர பவத்யுரரீ குருதாதுருதாபம பாகுருதே

ஜயஜய ஹே மஹிஷாஸுரமர்தினி ரம்ய கபர்தினி சைலஸுதே 20

Scroll to Top