You cannot copy content of this page

ஸ்ரீ ஸுப்ரஹ்மண்ய அஷ்டோத்தர சத நாமாவளி

ஸ்ரீ ஸுப்ரஹ்மண்ய அஷ்டோத்தர சத நாமாவளி

ஓம் ஸ்கந்தாய நம: ஓம் குஹாய நம: ஓம் ஷண்முகாய நம:

ஓம் பாலநேத்ரஸுதாய நம: ஓம் ப்ரபவே நம: ஓம் பிங்களாய நம:

ஓம் க்ருத்திகா ஸூனவே நம: ஓம் சிகிவாஹனாய நம: ஓம் த்விஷட்புஜாய நம: ஓம் த்விஷண் நேத்ராய நம: 10

ஓம் சக்தி தராய நம: ஓம் பிஶிதாஸ ப்ரபஞ்சனாய நம: ஓம் தாரகாஸுர ஸமாரிணே நம: ஓம் ரக்ஷோபல விமர்த்தனாய நம: ஓம் மத்தாய நம:

ஓம் ப்ரமத்தாய நம: ஓம் உன்மத்தாய நம: ஓம் ஸுரஸைன்ய ஸுரரக்ஷகாய நம: ஓம் தேவஸேனாபதயே நம: ஓம் ப்ராக்ஞாய நம: 20

ஓம் க்ருபாளவே நம: ஓம் பக்தவத்ஸலாய நம: ஓம் உமாஸுதாய நம:

ஓம் சக்திதராய நம: ஓம் குமாராய நம: ஓம் க்ரௌஞ்சதாரணாய நம:

ஓம் ஸேனான்யே நம: ஓம் அக்னிஜன்மணே நம: ஓம் விசாகாய நம: ஓம் சங்கராத்மஜாய நம: 30

ஓம் சிவஸ்வாமினே நம: ஓம் கணஸ்வாமினே நம: ஓம் ஸர்வஸ்வாமினே நம: ஓம் ஸநாதனாய நம: ஓம் அனந்த சக்தயே நம: ஓம் அக்ஷோப்யாய நம: ஓம் பார்வதீப்ரிய நந்தனாய நம: ஓம் கங்கா ஸுதாய நம: ஓம் சரோத்பூதாய நம: ஓம் ஆஹூதாய நம: 40

ஓம் பாவகாத்மஜாய நம: ஓம் ஜ்ரும்பாய நம: ஓம் ப்ருஜ்ரும்பாய நம:

ஓம் உஜ்ரும்பாய நம: ஓம் கமலானன ஸம்ஸ்துதாய நம: ஓம் ஏகவர்ணாய நம: ஓம் த்விவர்ணாய நம: ஓம் த்ரிவர்ணாய நம: ஓம் ஸுமனோஹராய நம: ஓம் சதுர்வர்ணாய நம: 50

ஓம் பஞ்சவர்ணாய நம: ஓம் ப்ரஜாபதயே நம: ஓம் அஹஸ்பதயே நம:

ஓம் அக்னிகர்பாய நம: ஓம் சமீகர்பாய நம: ஓம் விஸ்வரேதஸே நம: ஓம் சுராரிக்னே நம: ஓம் ஹரித்வர்ணாய நம: ஓம் சுபகராய நம:ஓம் வாஸவாய நம: 60

ஓம் உடுவேஷப்ருதே நம:ஓம் பூஷ்ணே நம: ஓம் கபஸ்தினே நம:

ஓம் கஹனாய நம: ஓம் சந்த்ரவர்ணாய நம: ஓம் கலாதாராய நம:

ஓம் மாயாதராய நம: ஓம் மஹாமாயினே நம: ஓம் கைவல்யாய நம:

ஓம் சங்கரீஸுதாய நம: 70

ஓம் விச்வயோனயே நம: ஓம் அமேயாத்மனே நம: ஓம் தேஜோநிதயே நம: ஓம் அநாமயாய நம: ஓம் பரமேஷ்டினே நம: ஓம் பரப்ரஹ்மணே நம: ஓம் வேதகர்ப்பாய நம: ஓம் விராட்ஸுதாய நம ஓம் புளிந்த கன்யா பர்த்ரே நம:

ஓம் மஹாஸாரஸ்வதாவ்ருதாய நம: 80

ஓம் ஆஶ்ரிதாகில தாத்ரே நம: ஓம் சோரக்னாய நம: ஓம் ரோக நாசனாய நம: ஓம் அனந்த மூர்த்தயே நம: ஓம் ஆனந்தாய நம: ஓம் ஓம் சிகண்டீக்ருத கேதனாய நம: ஓம்டம்பாய நம: ஓம் பரமடம்பாய நம: ஓம் மஹாடம்பாய நம: ஓம் வ்ருஷகபயே நம: 90

ஓம் காரணோபாத்த தேஹாய நம: ஓம் காரணாதீத விக்ரஹாய நம: ஓம் அனீச்வராய நம: ஓம் அம்ருதாய நம: ஓம் ப்ராணாய நம: ஓம் ப்ராணாயாம பராயணாய நம: ஓம் வ்ருத்த ஹந்த்ரே நம: ஓம் வீரக்னாய நம:

ஓம் ரக்த ச்யாமகலாய நம: ஓம் மஹதே நம: 100

ஓம் ஸுப்ரஹ்மண்யாய நம: ஓம் குஹப்ரீதாய நம: ஓம் ப்ராஹ்மண்யாய நம: ஓம் ப்ராஹ்மணப்ரியாய நம: ஓம் வம்ஶவ்ருத்திகராய நம: ஓம் வேதவேத்யாய நம: ஓம் அக்ஷய பலப்ரதாய நம: ஓம் மயூரவாஹனாய நம: 108

ஓம் தத்புருஷாய வித்மஹே மஹாஸே நாய தீமஹி

தந்ந: ஷண்முக: ப்ரசோதயாத்.

ஓம் ஶக்திஹஸ்தம் விரூபாக்ஷம் ஶிகிவாஹம் ஷடாநநடம்

தாருணம் ரிபுரோகக்நம் பாவயே குக்குடத்வஜம்,

ஓம் ஸ்வாமி நாதாய வித்மஹே ஶிவஸுதாய தீமஹி

தந்நோ குஹ; ப்ரசோதயாத்

Scroll to Top