You cannot copy content of this page

001 அகத்தியம்

அகத்தியம்

நடுவுநில் லாதிவ் வுலகஞ் சரிந்து கெடுகின்ற தெம்பெரு மானென்ன ஈசன் நடுவுள அங்கி அகத்திய நீபோய் முடுகிய வையத்து முன்னிரென் றானே.  1

அங்கி உதயம் வளர்க்கும் அகத்தியன் அங்கி உதயஞ்செய் மேல்பா லவனொடு மங்கி உதய வடபால் தவமுனி எங்கும் வளங்கொள் இலங்கொளி தானே  2

Scroll to Top