சித்தர்கள் என்பவர் யார்?

சித்தர்கள் என்பவர் யார்? பொருளடக்கம் 1 தமிழ்ச்சித்தர் வம்சம் 1.1 சித்தர்கள் என்பவர் யார்? 1.2 திருமூலர் 1.3 போகர் 1.4 இராம தேவர் 1.5 காகபுசுண்டர் 1.6 கோரக்கர் 1.7 கோம்பைச்சித்தர் சித்தர்கள் என்பவர் யார்? ‘சித்தர்கள்’ என்ற சொல்லின் பொருளைப்பற்றி முதலில் தெரிந்து கொள்வோம். ‘சித்தர்கள்’ என்ற சொல் பொதுவானதாகும். மெய்ஞ்ஞானத்தை உண்மையிலேயே தேடுகிற அனைவரையும் இந்தச் சொல் குறிக்கிறது எனலாம். வைத்தியம், வான சாஸ்திரம், மாந்திரீகம், இரசவாதம், சூத்திர சாஸ்திரம், யோகம் போன்ற …

சித்தர்கள் என்பவர் யார்? Read More »