திருப்பாவை

திருப்பாவை ஆசிரியர் ஆண்டாள் ஆண்டாள் அருளிச்செய்த திருப்பாவை மார்கழித் திங்கள் மதிநிறைந்த நன்னாளால்நீராடப் போதுவீர்! போதுமினோ ,நேரிழையீர்!சீர்மல்கும் ஆய்ப்பாடிச் செல்வச் சிறுமீர்காள்!கூர்வேல் கொடுந்தொழிலன் நந்தகோ பன்குமரன்ஏரார்ந்த கண்ணி யசோதை இளஞ்சிங்கம்கார்மேனிச் செங்கண் கதிர்மதியம் போல்முகத்தான்நாரா யணனே நமக்கே பறைதருவான்பாரோர் புகழப் படிந்தேலோர் எம்பாவாய்!….1 வையத்து வாழ்வீர்காள்! நாமும்நம் பாவைக்குச்செய்யும் கிரிசைகள் கேளீரோ! பாற்கடலுள்பையத் துயின்ற பரமன் அடிபாடிநெய்யுண்ணோம்; பாலுண்ணோம் ; நாட்காலே நீராடிமையிட் டெழுதோம் ; மலரிட்டு நாம்முடியோம்;செய்யா தனசெய்யோம் ; தீக்குறளைச் சென்றோதோம் ;ஐயமும் பிச்சையும் …

திருப்பாவை Read More »