திருமந்திரம் பொருளடக்கம்

திருமந்திரம் பொருளடக்கம் விநாயகர் காப்புபாயிரம்கடவுள் வாழ்த்துஅவையடக்கம்தற்சிறப்புப் பாயிரம்குருபாரம்பரியம்திருமூலர் வரலாறுமுதல் தந்திரம்மும்மூர்த்திகளின் முறைமைவேதச் சிறப்புஆகமச் சிறப்புஉபதேசம்யாக்கை நிலையாமைசெல்வம் நிலையாமைஇளமை நிலையாமைஉயிர் நிலையாமைகொல்லாமைபுலால் மறுத்தல்பிறன் மனை நயவாமைமகளிர் இழிவுநல்குரவுஆகுதி வேட்டல்அந்தணர் ஒழுக்கம்அரசாட்சி முறைவானச் சிறப்புதானச் சிறப்புஅறம் செய்வான் திறம்அறம் செயான் திறம்அன்புடைமைஅன்பு செய்வாரை அறிவன் சிவன்கல்விகேள்வி கேட்டு அமைதல்கல்லாமைநடுவு நிலைமைகள்ளுண்ணாமைஇரண்டாம் தந்திரம்அகத்தியம்பதிவலியில் வீரட்டம் எட்டுஇலிங்க புராணம்தக்கன் வேள்விபிரளயம்சக்கரப் பேறுஎலும்பும் கபாலமும்அடிமுடி தேடல்படைத்தல்காத்தல்அழித்தல்மறைத்தல்அருளல்கரு உற்பத்திமூவகைச் சீவ வர்க்கம்பாத்திரம்அபாத்திரம்தீர்த்தம்திருக்கோயில்அதோமுக தரிசனம்சிவநிந்தைகுருநிந்தைமகேசுர நிந்தைபொறையுடைமைபெரியாரைத் துணைக் கோடல்மூன்றாம் தந்திரம்அட்டாங்க யோகம்இயமம்நியமம்ஆதனம்பிராணாயாமம்பிரத்தியாகாரம்தாரணைதியானம்சமாதிஅட்டாங்க யோகப் பேறுஅட்டமா சித்திகலை நிலைகாரிய …

திருமந்திரம் பொருளடக்கம் Read More »