பாசுரங்கள்

பாசுரங்கள் முதல் ஆயிரம் பெரியாழ்வார் திருப்பல்லாண்டு பெரியாழ்வார் திருமொழி கண்ணன்திருவவதாரம் கண்ணனது திருமேனியழகு தாலப் பருவம் அம்புலிப் பருவம் செங்கீரைப் பருவம் சப்பாணிப் பருவம் தளர்நடைப் பருவம் அச்சோப் பருவம் புறம் புல்கல் கண்ணன் அப்பூச்சி காட்டுதல் தாய்ப்பால் உண்ண அழைத்தல் காது குத்தல் நீராட்டம் குழல்வாரக் காக்கையை வா எனல் கோல் கொண்டுவா எனல் பூச் சூட்டல் காப்பிடல் பாலக் கிரீடை ஆயர்மங்கையர் முறையீடு அம்மம் தர மறுத்தல் கண்ணனைக் கன்றின்பின் போக்கிய அன்னை இரங்குதல் …

பாசுரங்கள் Read More »