மூலமந்திரங்கள்

மூலமந்திரங்கள் விஷ்ணு அஷ்டாட்சார மூலமந்திரம் ”ஓம் நமோநாராயணாயைய” # முருகன் ஷடாட்சார மூலமந்திரம் ”ஓம் சரவணபவ” # ஸ்ரீ முருகன் மூலமந்திரம் ”ஓம் ஸௌம் சரவணபவஸ்ரீம் ஹ்ரீம் க்லீம்க்லௌம் ஸௌம் நமஹ”! # ஸ்ரீ மகாலட்சுமி மூலமந்திரம் ”ஓம் ஸ்ரீம் ஹ்ரீம்ஸ்ரீம் கமலே கமலாலயேப்ரஸீத ப்ரஸீதஸ்ரீம் ஹ்ரீம்ஸ்ரீம் ஓம் மஹாலக்ஷ்ம்யை நம” # ஸ்ரீ துர்க்கை மூலமந்திரம் ”ஓம் நமோ தேவ்யை மஹா தேவ்யைதுர்க்காயை ஸததம் நமஹ!புத்ர சௌக்யாம் தேஹிதேஹி கர்ப்பரக்ஷம் குருஷ்வனமஹாகாளி, மஹாலக்ஷ்மி,மஹாசரஸ்வதி ரூபாயைநவகோடி மூர்த்யைதுர்க்காயை …

மூலமந்திரங்கள் Read More »