பதினெண் சித்தர்

பதினெண் சித்தர் பதினெண் சித்தர் யார் யார்? திருமூலர், 2. இராமதேவர், 3. கும்பமுனி, 4. இடைக்காடர், 5.தன்வந்திரி, 6. வான்மீகி, 7. கமலமுனி, 8. போகநாதர், 9. குதம்பைச் சித்தர்,மச்சமுனி, 11. கொங்கணர், 12, பதஞ்சலி, 13. நந்திதேவர், 14. போதகுரு,பாம்பாட்டிச் சித்தர். 16. சட்டைமுனி, 17. சுந்தரானந்த தேவர், 18.கோரக்கர். இது ஒரு பட்டியல். அகப்பேய் சித்தர், 2. அழுகணிச் சித்தர், 3. ஆதிநாதர் வேதாந்தச்சித்தர், 4. சதோகநாதர், 5. இடைக்காட்டுச் சித்தர், 6. …

பதினெண் சித்தர் Read More »