தீராத நோய்கள் முற்றிலும் நீங்க திருத்தாண்டகம்

தீராத நோய்கள் முற்றிலும் நீங்க ஓத வேண்டிய பதிகம்6.99 திருப்புகலூர் – திருத்தாண்டகம்௿திருச்சிற்றம்பலம் எண்ணுகேன் என்சொல்லி எண்ணு கேனோ௿எம்பெருமான் திருவடியே எண்ணி னல்லாற்௿கண்ணிலேன் மற்றோர் களைக ணில்லேன்௿கழலடியே கைதொழுது காணி னல்லால்௿ஒண்ணுளே ஒன்பது வாசல் வைத்தாய்௿ஒக்க அடைக்கும்போ துணர மாட்டேன்௿புண்ணியா உன்னடிக்கே போது கின்றேன்௿பூம்புகலூர் மேவிய புண்ணி யனே. 6.99.1 அங்கமே பூண்டாய் அனலா டினாய்௿ஆதிரையாய் ஆல்நிழலாய் ஆனே றூர்ந்தாய்௿பங்கமொன் றில்லாத படர்ச டையினாய்௿பாம்பொடு திங்கள் பகைதீர்த் தாண்டாய்௿சங்கையொன் றின்றியே தேவர் வேண்டச்௿சமுத்திரத்தின் நஞ்சுண்டு சாவா மூவாச்௿சிங்கமே …

தீராத நோய்கள் முற்றிலும் நீங்க திருத்தாண்டகம் Read More »