அதிர்ஷ்டம் தரும் கனவுகள் !

அதிர்ஷ்டம் தரும் கனவுகள் ! பொதுவாக எல்லாக் கனவுகளுக்கும் பலன் உண்டு என்று சொல்லிவிட முடியாது. சிலர் நினைவுகளின் கற்பனை வடிவம்தான் கனவு என்றும், மனதின் அடித்தளத்தில் புதையுண்டு இருக்கும் நினைவுகளின் வெளிப்பாடே கனவுகள் என்றும் கூறுவர். எல்லா கனவுகளும் பலிப்பதில்லை, மாறாக சில கனவுகள் வந்து மறைந்து விடும். சில கனவுகள் மனதில் பசுமரத்தாணி போல் பதிந்து விடும். அதிலும் சிலருக்கு நடக்க இருக்கும் நிகழ்வுகள் மற்றும் அதன் தொடர்பான விஷயங்களை கனவில் முன்னதாகவே காட்டி …

அதிர்ஷ்டம் தரும் கனவுகள் ! Read More »