உணவில் ஐந்து தோஷங்கள்

இந்து வாழ்க்கை முறையில் உணவை எப்படி, எங்கே யார் மூலம் செய்யப்பட்டு பரிமாறப்பட்டு சாப்பிடுகிறோம் என்பது மிகவும் முக்கியமானது. அன்னம் என்பது ப்ராணனைத் தாங்குவது. ஆகவே அதை யார் சமைக்கிறார்கள், எப்படி சமைக்கிறார்கள் என்பதும் கூட முக்கியம் தான். உணவில் ஐந்து தோஷங்கள் உண்டு. 1) அர்த்த தோஷம்2) நிமித்த தோஷம்3) ஸ்தான தோஷம்4) ஜாதி தோஷம்5) சம்ஸ்கார தோஷம் அர்த்த தோஷம் இது பொருளால் வரும் தோஷம் – அதாவது அர்த்த தோஷம்! அர்த்தம் என்றால் …

உணவில் ஐந்து தோஷங்கள் Read More »