ருʼக்³வேதீ³ய க³ணபதிஸூக்த

ருʼக்³வேதீ³ய க³ணபதிஸூக்த ஆ தூ ந॑ இந்த்³ர க்ஷு॒மந்தம்᳚ சி॒த்ரம் க்³ரா॒ப⁴ம் ஸம் க்³ரு॑ʼபா⁴ய ।ம॒ஹா॒ஹ॒ஸ்தீ த³க்ஷி॑ணேந ॥ 8.081.01 வி॒த்³மா ஹி த்வா᳚ துவிகூ॒ர்மிம் து॒விதே᳚³ஷ்ணம் து॒வீம॑க⁴ம் ।து॒வி॒மா॒த்ரமவோ᳚பி:⁴ ॥ 8.081.02 ந॒ஹி த்வா᳚ ஶூர தே॒³வா ந மர்தா॑ஸோ॒ தி³த்ஸ᳚ந்தம் ।பீ॒⁴மம் ந கா³ம் வா॒ரய᳚ந்தே ॥ 8.081.03 ஏதோ॒ ந்விந்த்³ரம்॒ ஸ்தவா॒மேஶா᳚நம்॒ வஸ்வ॑: ஸ்வ॒ராஜ᳚ம் ।ந ராத॑⁴ஸா மர்தி⁴ஷந்ந: ॥ 8.081.04 ப்ரஸ்தோ᳚ஷ॒து³ப॑ கா³ஸிஷ॒ச்ச்²ரவ॒த்ஸாம॑ கீ॒³யமா᳚நம் ।அ॒பி⁴ ராத॑⁴ஸா ஜுகு³ரத் ॥ 8.081.05 …

ருʼக்³வேதீ³ய க³ணபதிஸூக்த Read More »