ஸ்ரீ இந்த்ராக்ஷீ ஸ்தோத்ரம்

ஸ்ரீ இந்த்ராக்ஷீ ஸ்தோத்ரம் அஸ்யஸ்ரீ இந்த்ராக்ஷீ ஸ்தோத்ர மஹாமந்த்ரஸ்ய, சசீபுரந்தர ருஷி: அனுஷ்டுப்சந்த: இந்த்ராக்ஷீ துர்கா தேவதா லக்ஷ்மீ: பீஜம் புவனேச்வரீ சக்தி: பவானீ கீலகம் மம இந்த்ராக்ஷீ ப்ரஸாத ஸித்த்யர்தே ஜபே விநியோக: கரந்யாஸம் இந்த்ராக்ஷ்யை அங்குஷ்டாப்யாம் நம: மஹாலக்ஷ்ம்யை தர்ஜனீப்யாம் நம: மஹேச்வர்யை மத்யமாப்யாம் நம: அம்புஜாக்ஷ்யை அநாமிகாப்யாம் நம: காத்யாயன்யை கனிஷ்டிகாப்யாம் நம: கௌமார்யை கரதலகர ப்ருஷ்டாப்யாம் நம: அங்க ந்யாஸம் இந்த்ராக்ஷ்யை ஹ்ருதயாய நம: மஹாலக்ஷ்ம்யை சிரஸே ஸ்வாஹா மஹேச்வர்யை சிகாயை …

ஸ்ரீ இந்த்ராக்ஷீ ஸ்தோத்ரம் Read More »