இறை வாகன காயத்திரி

இறை வாகன காயத்திரி மந்திரங்கள்!(மயில், நந்தி, கருடன்,) ஸ்ரீ மயில் காயத்ரீ(விஷக்கடி ஆபத்துகள் நீங்க) ”ஒம் மயூராய வித்மஹேசுக்ல பாதாய தீமஹிதன்னோ சிகி ப்ரசோதயாத்” (வடிவேலன் வாகனமான மயிலே,பணிந்திட்டேன், விஷக்கடியிலிருந்து என்னைக்காப்பாய் மயிலே சரணம்.) ஸ்ரீ நந்தி காயத்திரீ(சிவ கடாட்சம் பெற) ஒம் தத் புருஷாய வித்மஹேசக்ர துண்டாய தீமஹிதந்னோ நந்தி ப்ரசோதயாத்! (தேவ புருஷனே, ஒரே எண்ணம்கொண்ட சிவ பக்தனே, சிவ கடாட்சம்பெற்றவரே, நந்தி தேவரே அருள்புரிவாய்!) ஸ்ரீ கருடன் காயத்ரீ(மரண பயம் நீங்க) ”ஓம் …

இறை வாகன காயத்திரி Read More »