கபிலரகவல்

KABILAR AKAVALகபிலரகவல் திருச்சிற்றம்பலம்சர்வஞ்சின்மயம். ஓம் கணபதி துணைதிருச்சிற்றம்பலம் பெண்பானால்வரும், ஆண்பாண் மூவருமாகிய ஏழுபிள்ளைகளையும்பிறந்தவிடங்களிலே வைத்துவிட்டு ஆதியும் பகவனும் அப்புறம்போகும்போது ஆதியானவள் அப்பிள்ளைகளைநோக்கி இந்தப்பிள்ளைகளை யாவர் காப்பாற்றுவாரென்று இரங்கிக் காலெழாது நிற்கஅப்போது அவள் மனவருத்தம் தீரும்படி அக்குழந்தைகள் கடவுளருளினாலேஉண்மை தெரிந்துசொல்லிய பாடல்கள். வெண்பா உப்பை கண்ணுழையாக் காட்டிற்கடுமுண்மரத்துக்கும்உண்ணும்படி தண்ணீரூட்டுவார் – எண்ணும்நமக்கும்படி யளப்பார் நாரியோர்பாகர்தமக்குந்தொழிலேதுதான். (1) ஔவை எவ்வுயிருங்காப்பதற்கோ ரீசனுண்டோவில்லையோஅவ்வுயிரில்யானுமொன்றிங் கல்லேனோ – வவ்விஅருகுவது கொண்டிங்கலைவானேனன்னாய்வருகுவதுதானே வரும். (2) உறுவை சண்டப்பைக் குள்ளுயிர்தன் றாயருந்தத்தானருந்தும்அண்டத்துயிர்பிழைப்ப தாச்சரியம் – மண்டிஅலைகின்றவன்னா …

கபிலரகவல் Read More »