காசிக் கலம்பகம்

KASIK KALAMBAKAM காசிக் கலம்பகம்ஆசிரியர் குமரகுருபர சுவாமிகள்கலம்பகம் என்ற இலக்கிய வடிவிற் காசி பற்றி அமைந்துள்ளதாற் காசிக் கலம்பகம் என்னும் பெயர் இதற்கு உரியதாகிறது. ஸ்ரீகுமரகுருபர சுவாமிகள் அருளிய காசிக் கலம்பகம்காப்பு தொகுநேரிசை வெண்பா தொகுபாசத் தளையறுத்துப் பாவக் கடல்கலக்கிநேசத் தளைப்பட்டு நிற்குமே – மாசற்றகாரார் வரையீன்ற கன்னிப் பிடியளித்தஓரானை வந்தெ னுளத்து. 1 மயங்கிசைக் கொச்சக்கலிப்பா — தரவு — நீர்கொண்ட கடலாடை நிலமகளுக் கணியானகார்கொண்ட பொழிற்காசிக் கடிநகரங் குளிர்தூங்கஇடமருங்கிற் சிறுமருங்குற் பெருந்தடங்க ணின்னமிர்தும்சடைமருங்கி னெடுந்திரைக்கைப் …

காசிக் கலம்பகம் Read More »