005 கீழைத்திருக்காட்டுப்பள்ளி – நட்டபாடை

கீழைத்திருக்காட்டுப்பள்ளி – நட்டபாடை 45 செய் அருகே புனல் பாய, ஓங்கிச் செங்கயல் பாய, சில                                                             மலர்த்தேன்-கை அருகே கனி வாழை ஈன்று கானல் எலாம் கமழ் காட்டுப்பள்ளி,பை அருகே அழல் வாய ஐவாய்ப் பாம்பு அணையான் பணைத்                                                             தோளி பாகம்மெய் அருகே உடையானை உள்கி, விண்டவர் ஏறுவர், மேல்                                                             உலகே. பொ-ரை: வயலின்கண் நீர் பாய, அதனால் களித்த செங்கயல்மீன்கள் துள்ள, அதனால் சில மலர்களிலிருந்து தேன் சிந்துதலானும், கைக்கெட்டும் தூரத்தில் வாழை மரங்கள் கனிகளை ஈன்று …

005 கீழைத்திருக்காட்டுப்பள்ளி – நட்டபாடை Read More »