கோ ஸூக்தம்

கோ ஸூக்தம் (க்ருஷ்ண யஜுர்வேதீய உதகஸாந்தி மந்த்ரபாட:- அனுவாகம் 71-74)(பசு மாட்டிற்கு பூஜை செய்யும் சமயங்களில் இசைக்கலாம்) … ஆ காவோ அக்மந்நுத பத்ரமக்ரன் ஸீதந்து கோஷ்டேரணயந்த்வஸ்மே ப்ரஜாவதீ: புருரூபா இஹ ஸ்யு: இந்த்ராய பூர்வீருஷஸோ துஹானா:இந்த்ரோ யஜ்வநே ப்ருணதே ச ஸிக்ஷதி உபேத்யதாதி நஸ்வம்முஷாயதி பூயோ பூயோ ரயிமிதஸ்ய வர்தயன் அபிந்நேகில்லேநிததாதி தேவயும் நதாநஸந்தி நதபாதி தஸ்கர: நைநாஅமித்ரோ வ்யதிரா ததர்ஷதி தேவாஸ்ச யாபிர்யஜதே ததாநி சஜ்யோகித்தாபி: ஸசதே கோபதி: ஸஹ நதா அர்வா ரேணு …

கோ ஸூக்தம் Read More »