குலம் தரும் செல்வம் தந்திடும்

KULAM THARUM SELVAM THARUM குலம் தரும் செல்வம் தந்திடும்அடியார் படு துயர் ஆயின எல்லாம்நிலம் தரம் செய்யும் நீள் விசும்பு அருளும்அருளொடு பெரு நிலம் அளிக்கும்வலம் தரும் மற்றும் தந்திடும்பெற்ற தாயினும் ஆயின செய்யும்நலம் தரும் சொல்லை நான் கண்டுகொண்டேன்நாராயணா என்னும் நாமம். பதவுரை நாராயணா என்னும் நாமம் – நாராயண நாமமானது (தன்னை அநுஸந்திக்கு மவர்கட்கு)குலம் தரும் – உயர்ந்த குலத்தைக் கொடுக்கும்;செல்வம் தந்திடும் – ஐச்வரியத்தை அளிக்கும்;அடியார் படு துயர்ஆயினஎல்லாம் – அடியவர்கள் …

குலம் தரும் செல்வம் தந்திடும் Read More »