லிங்காஷ்டகம்

லிங்காஷ்டகம் 1.ப்ரம்ம முராரி ஸுரார்சித லிங்கம்நிர்மல பாஷித சோபித லிங்கம்ஜன்மஜ துக்க விநாசக லிங்கம்தத்ப்ரணமாமி சதா சிவ லிங்கம். 2.தேவ முனி ப்ரவரார்சித லிங்கம்காமதஹன கருணாகர லிங்கம்ராவண தர்ப வினாஷக லிங்கம்தத்ப்ரணமாமி சதா சிவ லிங்கம். 3.சர்வ சுகந்த சுலேபித லிங்கம்புத்தி விவார்தன காரண லிங்கம்சித்த சுராசுர வந்தித லிங்கம்தத்ப்ரணமாமி சதா சிவ லிங்கம். 4.கனக மஹாமணி பூஷித லிங்கம்பனிபதி வேஷ்டித சோபித லிங்கம்தக்ஷ ஸுயக்ன வினாஷன லிங்கம்தத்ப்ரணமாமி சதா சிவ லிங்கம். 5.குங்கும சந்தன லேபித …

லிங்காஷ்டகம் Read More »