மதுராஷ்டகம்

MADURASHTAKAM மதுராஷ்டகம் 1.அதரம் மதுரம் வதனம் மதுரம்நயனம் மதுரம் ஹஸிதம் மதுரம்ஹ்ருதயம் மதுரம் கமனம் மதுரம்மதுரதிபதே ரகிலம் மதுரம். 2.வசனம் மதுரம் சரிதம் மதுரம்வசனம் மதுரம் வலிதம் மதுரம்சலிதம் மதுரம் ப்ரமிதம் மதுரம்மதுரதிபதே ரகிலம் மதுரம். 3.வேணுர் மதுரோ ரேணுர் மதுரஹபாணிர் மதுரஹ பாதௌ மதுரௌந்ருத்யம் மதுரம் ஸக்யம் மதுரம்மதுரதிபதே ரகிலம் மதுரம். 4.கீதம் மதுரம் பீதம் மதுரம்புக்தம் மதுரம் ஸுப்தம் மதுரம்ரூபம் மதுரம் திலகம் மதுரம்மதுரதிபதே ரகிலம் மதுரம். 5.கரணம் மதுரம் தரணம் மதுரம்ஹரணம் மதுரம் …

மதுராஷ்டகம் Read More »