ஆலயதிற்குள் செய்யக் கூடாதது !

ஆலயதிற்குள் செய்யக் கூடாதது ! பிறர் பொருளைக் கொண்டு சுவாமிக்கு நைவேத்யம் செய்வது. வீட்டில் செய்துவரும் நித்திய பூஜையை நிறுத்திவிட்டு ஆலயம் செல்வது. ஒருவரைக் கெடுப்பதற்காக சுவாமியை வேண்டிக் கொள்வது. தம்பதிகளின் உடலுறுவுக்குப்பின் ஸ்நானம் செய்யாமல் ஆலயம் ப்ரவேசிப்பது. ஸ்த்ரீகள் மாதவிலக்கு ஆகக்கூடிய நாட்களைக் கணக்கிட்டுக் கருத்தில் கொள்ளாது, அந்நாட்களில் ஆலயம் செல்லுதல் மரணத்தினால் தீட்டு உள்ளவர்கள் ஆலயம் செல்வது. பிணத்தோடு உடன் சென்றவர், மரணத்தினால் தீட்டு உள்ளவர்களைத் தீண்டியவர்கள் ஆகியோர் ஸ்நானம் செய்யாமல் ஆலயம் செல்வது. …

ஆலயதிற்குள் செய்யக் கூடாதது ! Read More »