பல்லி விழும் பலன்

பல்லி விழும் பலன் உறுப்பு வலம் இடம்தலை கலகம் துன்பம்உதடு கஷ்டம் வரவுவயிறு தானியம் மகிழ்ச்சிமுழங்கால் நஷ்டம் பந்தனம்கண் சுகம் சிறை பயம்தோல் வெற்றி போகம்பிருஷ்டம் சுகம் செல்வம்பாத விரல் ராஜ பயம் நோய்காது ஆயுள் லாபம்கை விரல் சன்மானம் சஞ்சலம்கணைக்கால் பிரயாணம் சுகம்கபாலம் தனம் வரவுமணிக்கட்டு பீடை கீர்த்திவிலா வாழ்வு தாழ்வுநகம் செலவு நஷ்டம்மூக்கு வியாதி கவலைமார்பு தனலாபம் சுகம்தொடை துக்கம் சஞ்சலம்நெற்றி லட்சுமிகரம் காரிய சித்திகழுத்து பகை வெற்றிமுதுகு நஷ்டம் கவலைபாதம் நோய் துக்கம்கை …

பல்லி விழும் பலன் Read More »