பஞ்சாட்சரம் மூன்று விதம்

“சிவ சிவ என்றிடத் தீவினை மாலும் சிவ சிவ என்கிலார் தீவினையாளர் சிவ சிவ என்றிடத் தேவருமாவர் சிவ சிவ என்னச் சிவ கதி தானே” திருமந்திரம் பஞ்சாட்சரம் மூன்று விதம் மூன்று வித பஞ்சாட்சரம்ஸ்தூல பஞ்சாட்சரம் – நமசிவய சூட்சும பஞ்சாட்சரம் – சிவயநம காரணபஞ்சாட்சரம் – சிவ சிவ ஸ்தூல பஞ்சாட்சரம் – நமசிவய நமசிவய” என்னும் ஸ்தூல பஞ்சாட்சரம் ஓம்கார பிரணவத்தோடு சேர்த்து “ஓம் நமசிவய” என்று உச்சரிப்பதே மரபாகும். சித்தர்கள் இம் …

பஞ்சாட்சரம் மூன்று விதம் Read More »