பிரார்த்தனை

Om Sarve Bhavantu Sukhinah ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनःसर्वे सन्तु निरामयाः ।सर्वे भद्राणि पश्यन्तुमा कश्चिद्दुःखभाग्भवेत् ।ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥ Om Sarve Bhavantu SukhinahSarve Santu Niraamayaah |Sarve Bhadraanni PashyantuMaa Kashcid-Duhkha-Bhaag-Bhavet |Om Shaantih Shaantih Shaantih || ஓம் சர்வே பவந்து சுகினாசர்வே சந்து நிராமாயாசர்வே பத்ரானி பாஷ்யந்துமா கசிஷித் துக்கா பாக் பாவெத்ஓம் சாந்தி… சாந்தி…சாந்திஹி! Meaning:1: Om, May All be Happy,2: May …

பிரார்த்தனை Read More »