சைவ சமயம் அறிவோம் !

சைவ சமயம் அறிவோம் ! சைவ சமயம் என்றால் என்ன ? சிவபெருமானை முழமுதற் கடவுளாக கொண்டு வழிப்படும் சமயம் .(சிவ சம்பந்த முடையது சைவம்). சிவபெருமான் எப்படிபட்டவர் ? சிவபெருமான் என்றும் உள்ளவர் ,எங்கும் நிறைந்தவர் ,எல்லாம் அறிபவர் , எல்லாம் வல்லவர் . சிவபெருமான் உயிர்களுக்காக செய்யும் தொழில்கள் யாவை ? 1.படைத்தல் –மாயையிலிருந்து உடல், கருவிகள், உலகம் ,நுகர்ச்சிபொருள்களைப் படைத்து உயிர்களுக்குக் கொடுத்தல்.2.காத்தல் –படைக்கபட்டதை உயிர்கள் அனுபவிக்க ஒருகால எல்லைவரைகாத்து நிறுத்தி வைத்தல்.3.அழித்தல் …

சைவ சமயம் அறிவோம் ! Read More »