சர்வ சித்தி தரும் சக்தி மந்திரங்கள்

சகல காரியங்கள் வெற்றி அடைய ஓம் பூர்புவஸ்ஸுவஹ் தத்ஸ விதுர்வரேண்யம் பர்கோ தேவஸ்ய தீமஹிதியோ யோனஹ் ப்ரசோதயாத்! துர்கை(ராகுதோஷ நிவர்த்திக்காக)ஓம் காத்யாயனாய வித்மஹேகன்யகுமரி தீமஹிதன்னோ துர்கிஹ் ப்ரசோதயாத்ஓம் சிம்மத் வஜாய வித்மஹேசூல ஹஸ்தாய தீமஹிதன்னோ மாரி ப்ரசோதயாத் அன்னபூரணி தேவி(நித்தியான்ன பிராப்திக்காக)ஓம் பக்வத்யைஹ் வித்மஹேமஹேஸ்வர்யைஹ் தீமஹிதன்னோ அன்னபூர்ண ப்ரசோதயாத்சிவதூதிஓம் சிவதூத்யை ச வித்மஹேசிவங்கர்யைச தீமஹிதன்னோ நித்யஹ் ப்ரசோதயாத் பாலாஓம் திருபுரசுந்தரீ வித்மஹேகாமேஸ்வரீ ச தீமஹிதன்னோ பாலா ப்ரசோதயாத் அம்ருதேஸ்வரி தேவி(ஆயுள் ஆரோக்கியம் பெற)ஓம் சௌஹ் த்ரிபுரதேவி ச …

சர்வ சித்தி தரும் சக்தி மந்திரங்கள் Read More »