ஸ்ரீ காளிதாசன் அருளிய ஸ்ரீ ஸரஸ்வதீ நவரத்னமாலை

ஸ்ரீ காளிதாசன் அருளிய ஸ்ரீ ஸரஸ்வதீ நவரத்னமாலை குசாஞ்சித விபஞ்சிதாம் குடிலகுந்தகாலங்க்ருதாம் குசே’ச’ய நிவேஸிநீம் குடிலசித்தவித்வேஷிணீம் மதாலஸகதிப்ரியாம் மனஸிஜாரி ராஜ்யச்ரியம் மதங்க குலகந்யகாம் மதுரபாஷிணீமாச்ரயே 1 குந்தமுகுளாக்ரதந்தாம் குங்கும பங்கேனலிப்த குசபாராம் ஆநீலநீலதேஹாமம்பாம் அகிலாண்ட நாயிகாம் வந்தே 2 ஓங்கார பஞ்சர சுகீம் உபநிஷ துத்யானகேலி கலகண்டீம் ஆகம விபின மயூரிம் ஆர்யாமந்தர் விபாவயே கௌரீம் 3 தயமான தீர்க்க நயனாம் தேசிக ரூபேண தர்சிதாப்யுதயாம் வாமகுச நிஹித வீணாம் வரதாம் ஸங்கீத மாத்ருகாம் வந்தே 4 …

ஸ்ரீ காளிதாசன் அருளிய ஸ்ரீ ஸரஸ்வதீ நவரத்னமாலை Read More »