ஸகலதேவதா ஸ்லோகங்கள்

கஜானனம் பூத கஜானனம் கபித்த ஜம்பூபல ஸாரபக்ஷிதம்
உமாஸுதம் ஶோகவிநாஶ காரணம் நமாமி விக்னேஶ்வர பாதபங்கஜம்.