சாந்தி பஞ்சகம்

ஓம் ஸ்ரீ குருப்யோ நம: ஹரி: ஓம் சாந்தி பஞ்சகம் ஸந் நோ மித்ர: ஸம் வருண: ஸந் நோ பவத்வர்யமா ஸந் நஇந்த்ரோ ப்ருஹஸ்பதி: ஸந் நோ விஷ்ணுருருக்ரம: நமோப்ரஹ்மணே நமஸ்தே வாயோ த்வமேவ ப்ரத்யக்ஷம் ப்ரஹ்மாஸித்வமேவ ப்ரத்யக்ஷம் ப்ரஹ்ம வதிஷ்யாமி ருதம் வதிஷ்யாமிஸத்யம் வதிஷ்யாமி தன்மாமவது தத்வக்தாரமவது அவது மாம்அவது வக்தாரம் ஓம் ஸாந்தி: ஸாந்தி: ஸாந்தி: ஸந் நோ மித்ர: ஸம் வருண: ஸந் நோ பவத்வர்யமா ஸந் நஇந்த்ரோ ப்ருஹஸ்பதி: ஸந் …

சாந்தி பஞ்சகம் Read More »