ஸ்ரீமகாலக்ஷ்மீ ஸஹஸ்ரநாம ஸ்தோத்ரம்

ஸ்ரீமகாலக்ஷ்மீ ஸஹஸ்ரநாம ஸ்தோத்ரம் ஹரி: ஓம் நாம்னாம் ஸாஷ்ட ஶஹஸ்ரம் ச ப்ரூஹி கார்க்ய மஹாமதே மஹாலக்ஷ்ம்யா மஹாதேவ்யா புக்தி முக்த்யர்த்த ஸித்தயே 1 கார்க்ய உவாச: ஸநத்குமார மாஸீநம் த்வாதஶாதித்ய ஸந்நிபம் அப்ருச்சந் யோகிநோ பக்த்யா யோகிநாமார்த்த ஸித்தயே 2 ஸர்வ லௌகிக கர்மப்யோ விமுக்தாநாம் ஹிதாய வை புக்தி முக்தி ப்ரதம் ஜப்யம் அநுப்ரூஹி தயாநிதே 3 ஸநத்குமார பகவந் ஸர்வஜ்ஞோ(அ)ஸி விஶேஷத: ஆஸ்திக்ய ஸித்தயே ந்ரூணாம் க்ஷிப்ர தர்மார்த்த ஸாதநம் 4 கித்யந்தி …

ஸ்ரீமகாலக்ஷ்மீ ஸஹஸ்ரநாம ஸ்தோத்ரம் Read More »