ஸ்ரீ மஹாலக்ஷ்மி அஷ்டோத்தர சத நாம ஸ்தோத்ரம்

ஸ்ரீ மஹாலக்ஷ்மி அஷ்டோத்தர சத நாம ஸ்தோத்ரம் ஸ்ரீ தேவ்யுவாச: தேவதேவ மஹாதேவ த்ரிகாலஜ்ஞ மஹேஶ்வரகருணாகர தேவேச’ பக்தானுக்ரஹ காரக அஷ்டோத்தரச’தம் லக்ஷ்ம்யா: ச்’ரோதுமிச்சாமி தத்வத: ஸ்ரீ ஈச்’வர உவாச: தேவி ஸாது மஹாபாகே மஹாபாக்ய ப்ரதாயகம்ஸர்வைச்’வர்யகரம் புண்யம் ஸர்வபாப ப்ரணாச’நம் 1 ஸர்வ தாரித்ர்ய ச’மநம் ஸ்ரவணாத் புக்தி முக்திதம்ராஜவச்’யகரம் திவ்யம் குஹ்யாத் குஹ்யதமம் பரம் 2 துர்லபம் சர்வ தேவானாம் சது:ஷஷ்டி கலாஸ்பதம்பத்மாதீனாம் நவானாஞ்ச நிதீனாம் நித்யதாயகம் 3 ஸம்ஸ்ததேவ ஸம்ஸேவ்யம் அணிமாத்யஷ்ட ஸித்திதம்கிமத்ர …

ஸ்ரீ மஹாலக்ஷ்மி அஷ்டோத்தர சத நாம ஸ்தோத்ரம் Read More »