ஸ்ரீ மஹாலக்ஷ்மீ ஸ்தோத்திரங்கள்

ஸ்ரீ மஹாலக்ஷ்மீ ஸ்துதி ஆதிலக்ஷ்மி நமஸ்தே(அ)ஸ்து பரப்ரஹ்ம ஸ்வரூபிணீயசோ தேஹி தனம் தேஹி ஸர்வகாமாம்ச்ச தேஹி மே 1ஸந்தானலக்ஷ்மி நமஸ்தே(அ)ஸ்து புத்ர பௌத்ர ப்ரதாயினிபுத்ரான் தேஹி தனம் தேஹி ஸர்வகாமாம்ச்ச தேஹி மே 2வித்யாலக்ஷ்மி நமஸ்தே(அ)ஸ்து ப்ரஹ்ம வித்யாஸ்வரூபிணிவித்யாம் தேஹி கலாம் தேஹி ஸர்வகாமாம்ச்ச தேஹி மே 3தனலக்ஷ்மி நமஸ்தே(அ)ஸ்து ஸர்வதாரித்ர்ய நாசினிதனம்தேஹி ச்ரியம் தேஹி ஸர்வகாமாம்ச்ச தேஹி மே 4தான்ய லக்ஷ்மி நமஸ்தே(அ)ஸ்து ஸர்வாபரண பூஷிதேதான்யம் தேஹி தனம் தேஹி ஸர்வகாமாம்ச்ச தேஹி மே 5மேதாலக்ஷ்மி …

ஸ்ரீ மஹாலக்ஷ்மீ ஸ்தோத்திரங்கள் Read More »