ஸ்ரீ ஸுப்ரஹ்மண்ய அஷ்டோத்தர சத நாமாவளி

ஓம் ஸ்கந்தாய நம: ஓம் குஹாய நம: ஓம் ஷண்முகாய நம: ஓம் பாலநேத்ரஸுதாய நம: ஓம் ப்ரபவே நம: ஓம் பிங்களாய நம: ஓம் க்ருத்திகா ஸூனவே நம: ஓம் சிகிவாஹனாய நம: ஓம் த்விஷட்புஜாய நம: ஓம் த்விஷண் நேத்ராய நம: ஓம் சக்தி தராய நம: ஓம் பிஶிதாஸ ப்ரபஞ்சனாய நம: ஓம் தாரகாஸுர ஸமாரிணே நம: ஓம் ரக்ஷோபல விமர்த்தனாய நம: ஓம் மத்தாய நம: ஓம் ப்ரமத்தாய நம: ஓம் …

ஸ்ரீ ஸுப்ரஹ்மண்ய அஷ்டோத்தர சத நாமாவளி Read More »