ஸ்ரீ ருத்ர ஸூக்தம்

ஸ்ரீ ருத்ர ஸூக்தம் (ஸ்ரீ ருத்ர பாராயணம் செய்ய இயலாதபோது மட்டும், முதலாவதாகச் சொல்லவேண்டியது) பரிணோ ருத்ரஸ்ய ஹேதிர்வ்ருணக்து பரி-த்வேஷஸ்ய துர்மதிரகாயோ: அவ-ஸ்திராமகவத்ப்யஸ்- தனுஷ்வ மீட்வஸ்தோகாய தனயாய ம்ருடய ஸ்துஹிஸ்ருதம் கர்தஸதம் யுவாநம் ம்ருகந்தபீம-முபஹத்னு-முக்ரம் ம்ருடாஜரித்ரே ருத்ர ஸ்தவாநோ அந்யந்தேஅஸ்மந்-நிவபந்து ஸேனா: மீடுஷ்டமஸிவதம ஸிவோ ந: ஸுமனா பவபரமே வ்ருக்ஷ ஆயுதம் நிதாய க்ருத்திம் வஸான ஆசர பிநாகம்பிப்ரதாகஹி அர்ஹன் பிபர்ஷி ஸாயாகானி தன்வ அர்ஹந்நிஷ்கம் யஜதம் விஸ்வரூபம் அர்ஹந் நிதந் தயஸே விஸ்வமப்புவம் ந வா …

ஸ்ரீ ருத்ர ஸூக்தம் Read More »