ஸ்ரீ ஸுப்ரம்மண்ய ப்ரசன்ன மாலா மந்த்ரம்

ஸ்ரீ ஸுப்ரம்மண்ய ப்ரசன்ன மாலா மந்த்ரம் ஓம் ஸ்ரீகுரவே நம: நிர்குண அர்ப்பணம் ஸர்வம் ஓம் தத் ஸத் ப்ரஹ்ம்மார்ப்பணமஸ்து ! ஓம் தத் ஸத் ப்ரஹ்மணே நம: ஓம் ஸ்ரீ குருவே நம: ஓம் சாந்தி : ஓம் சாந்தி: ஓம் சாந்தி: த்யானம் மஹாம்போதி தீரே மஹாபாப சோரே முனீந்த்ரானுகூலே ஸுகந்தாக்ய சைலே குஹாயாம் வஸந்தம் ஸ்வபாஸா லஸந்தம் ஜனார்த்திம் ஹரந்தம் ச்ரயாமோ குஹம்தம். ஓம் ஸ்ரீ ஸுப்ரம்மண்ய ப்ரசன்ன மாலா மந்த்ரம் ஓம் …

ஸ்ரீ ஸுப்ரம்மண்ய ப்ரசன்ன மாலா மந்த்ரம் Read More »