ஸ்ரீ வேங்கடேஶ அஷ்டோத்தரம்

ஸ்ரீ வேங்கடேஶ அஷ்டோத்தரம் ஸித்தா ஊசு: பகவந் வேங்கடேஶஸ்ய நாம்நாமஷ்டோத்தரம் ஶதம்அநுப்ரூஹி தயாஸிந்தோ க்ஷிப்ரஸித்திப்ரதம் ந்ருணாம் 1 நாரத உவாச: ஸாவதாநேந மநஸா ஶ்ருண்வந்து ததிதம் ஶுபம்ஜப்தம் வைகாநஶை: பூர்வம் ஸர்வ ஸௌபாக்ய வர்த்தநம் 2 ஓங்கார பரமார்த்தஶ்ச நரநாராயணாத்மக:மோக்ஷலக்ஷ்மீ ப்ராணகாந்தோ வேங்கடாசல நாயக: 3 கருணாபூர்ண ஹ்ருதய: டேங்காரஜப ஸௌக்யத:ஶாஸ்த்ர ப்ரமாண கம்யஶ்ச யமாத்யஷ்டாங்க கோசர: 4 பக்த லோகைக வரதோ வரேண்யோ பயநாஶந:யஜமாந ஸ்வரூபஶ்ச ஹஸ்தந்யஸ்த ஸுதர்ஶந: 5 ரமாவதார மங்கேஶோ ணாகாரஜப ஸுப்ரிய:யஜ்ஞேஶோ …

ஸ்ரீ வேங்கடேஶ அஷ்டோத்தரம் Read More »