தர்ப்பணம் செய்யும் ஸ்தலங்கள் !

தர்ப்பணம் செய்யும் ஸ்தலங்கள் ! முன்னோர் சாபம் தீர்த்து, அவர்களது பரிபூரணமான ஆசியால் நம் குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சியும் நிம்மதியும் பெருகச் செய்யப்படுவதே ‘நீத்தார் கடன்’. அவரவர் இருக்கும் இடத்திலிருந்தே நீத்தார் கடன் செய்யலாம். தெய்வத் தலங்களில் நீத்தார் கடன் செய்வதன் மகிமையை நமது ஞான நூல்கள் விவரிக்கின்றன. அவற்றுள் சில: காசி: கங்கைக் கரையிலுள்ள புனிதமான தலம் காசி. இங்குள்ள விஸ்வநாதர் ஆலயமும், விசாலாட்சி ஆலயமும், அன்னபூரணி ஆலயமும் மிகவும் போற்றப்படுபவை ஆகும். காசியில் தர்ப்பணம் செய்வதை …

தர்ப்பணம் செய்யும் ஸ்தலங்கள் ! Read More »