010 திருஅண்ணாமலை – நட்டபாடை

திருஅண்ணாமலை – நட்டபாடை 97 உண்ணாமுலை உமையாளொடும் உடன் ஆகிய ஒருவன்,பெண் ஆகிய பெருமான், மலை திரு மா மணி திகழ,மண் ஆர்ந்தன அருவித்திரள் மழலை முழவு அதிரும்அண்ணாமலை தொழுவார் வினை வழுவா வணம் அறுமே. பொ-ரை: உண்ணாமுலை என்னும் திருப்பெயருடைய உமையம்மையாரோடு உடனாக எழுந்தருளியவரும், தம் இடப்பாகம் முழுவதும் பெண்ணாகியவருமாகிய சிவபிரானது மலை, அடித்து வரும் அழகிய மணிகள் சுடர்விட மண்ணை நோக்கி வருவனவாகிய அருவிகள் பொருள் புரியாத மழலை ஒலியோடு கூடிய முழவு போல …

010 திருஅண்ணாமலை – நட்டபாடை Read More »