001 திருப்பிரமபுரம் நட்டபாடை

திருப்பிரமபுரம் நட்டபாடை 1 தோடுடைய செவியன் விடையேறி யோர் தூவெண் மதி சூடிக்காடுடையசுட லைப்பொடிபூசியென்னுள்ளங் கவர் கள்வன்ஏடுடையமல ரான்முனை நாட் பணிந் தேத்தவருள் செய்தபீடுடையபிர மாபுரமேவிய பெம்மானி வனன்றே. 1 பொழிப்புரை: தோடணிந்த திருச்செவியை உடைய உமையம்மையை இடப்பாகத்தே உடையவனாய், விடை மீது ஏறி, ஒப்பற்ற தூய வெண்மையான பிறையை முடிமிசைச் சூடி, சுடுகாட்டில் விளைந்த சாம்பற் பொடியை உடல் முழுதும் பூசி வந்து என் உள்ளத்தைக் கவர்ந்த கள்வன், இதழ்களை உடைய தாமரை மலரில் விளங்கும் …

001 திருப்பிரமபுரம் நட்டபாடை Read More »