021 திருச்சிவபுரம் – திருவிராகம் நட்டபாடை

திருச்சிவபுரம் – திருவிராகம் நட்டபாடை 217 புவம், வளி, கனல், புனல், புவி, கலை, உரை மறை, திரிகுணம்,அமர் நெறி,திவம் மலிதரு சுரர் முதலியர் திகழ்தரும் உயிர் அவை, அவைதமபவம் மலி தொழில் அது நினைவொடு, பதும நல்மலர் அதுமருவியசிவனது சிவபுரம் நினைபவர் செழு நிலனினில் நிலைபெறுவரே. பொ-ரை: விண், காற்று, தீ, நீர், மண் ஆகிய ஐம்பெரும் பூதங்களையும், எண்ணெண் கலைகளை உரைத்தருளும் வேதங்களையும், முக்குணங்களையும், விரும்பத்தக்க மார்க்கங்களையும், வானுலகில்வாழும் தேவர்கள் முதலியவர்களாய் விளங்கும் உயிர்களையும், …

021 திருச்சிவபுரம் – திருவிராகம் நட்டபாடை Read More »